• Refine Search

  • All Results
MUAJ HOM SE DAB TSI NYOB UA KE NROG KUV DAIM NQI SE TSEV?

Milwaukee City Treasurer cov nqi thiab se muaj rau nom tswv cov chaw ua hauj lwm raws li nram qab no:

1. The Milwaukee Metropolitan Sewerage District (MMSD)

2. Your Public School District {(MPS) tsev kawm ntawv hauv Milwaukee)}

3. Koj lub tsev kawm ntawv Vocational, Technical, and Adult Education District (VTAE)

4. Milwaukee County

5. Lub Nroog Milwaukee

Return to Top
KAB NTAWV QHIA TXOG QHOV FEEM PUA HLOOV NTAWM COV SE YOG KAB TWG?

Kab ntawv “% Tax Change” qhia txog qhov feem pua nce los yog txo ntawm cov se xyoo tag los piv xyoo no rau txhua hom se yuav tau them hauv koj lub tsev. Qhov feem pua ntawd tsis yog ib qhov feem pua ntawm nom tswv ib lub chaw ua hauj lwm rau tag nrho cov se, tab sis yog qhov feem pua ntawm cov se hloov xyoo no piv rau xyoo tag los.

Return to Top
LEEJ TWG TSIM NYOG TAU KEV PAB RAU QHOV FIRST DOLLAR CREDIT?

Tsis zoo li lottery and gaming credit, thawj dollar tau credit yuav siv rau txhua daim av uas muaj lub tsev nyob rau hauv thiab nyob hauv lub Nroog Milwaukee. Tus tswv tsev sis tas nyob lub tsev ntawd, tsis zoo li lottery and gaming credit uas tus tswv tsev yuav tsum nyob rau hauv lub tsev. Tag nrho cov tsev nyob hauv lub Nroog uas zwm npe tias yog tsev nyob, tsev ua lag luam (commercial), thiab tsev npaus lib xav (manufacturing) yeej tau cov kev pab no (credit).

Return to Top
YUAV LAIJ QHOV FIRST DOLLAR CREDIT LI CAS?

Qhov credit teev nyob hauv koj daim nqi se yog laij raws li tus se hauv koj lub tsev kawm ntawv thiab qhov credit siab tshaj plaws uas teeb los ntawm Wisconsin Department of Revenue.

Return to Top
LEEJ TWG TSIM NYOG TAU TXAIS KEV PAB LOTTERY AND GAMING CREDIT?

Cov tswv tsev muaj ib lub tsev nyob hauv Wisconsin, uas siv lub tsev ua qhov chaw nyob txij lub 1 Hlis Ntuj tim 1 rau xyoo raug them se tsev, tau txais qhov credit. Lub tsev nyob, tus tswv tsev yuav tsum nyob hauv lub tsev ntau tshaj 6 lub hlis hauv 1 lub xyoos. Txawm tias muaj tej lub caij tsis muaj neeg nyob los, nws yog lub tsev uas tus tswv rov qab los nyob. Tsuas muaj ib lub tsev thiaj siv tau qhov credit no xwb. Cov neeg xaub tsev siv tsis tau.

Return to Top
YUAV LAIJ QHOV LOTTERY AND GAMING CREDIT LI CAS?

Kev txiav txim txog cov credit yog nyob rau lub 11 Hlis Ntuj txhua xyoo thiab xyuas seb sau tau nyiaj npaum li cas los ntawm kev muag leb (lottery games), kev twv txiaj (pari-mutuel on-track betting), thiab bingo nyob rau xyoo ntawd. Qhov credit nyob hauv koj daim nqi se yog laij raws li tus nqi se hauv koj lub tsev kawm ntawv thiab qhov credit siab tshaj uas teeb los ntawm Wisconsin Department of Revenue.

Return to Top
YUAV UA LI CAS YOG TIAS KUV YUAV KUV LUB TSEV TOM QAB LUB 1 HLIS NTUJ TIM 1?

Yog tias koj yuav ib lub tsev tom qab lub 1 Hlis Ntuj tim 1, tej zaum koj yuav siv tau State lottery and gaming credit, uas koj yuav muaj peev xwm qhia tau raws li qhov koj paub tias tus tswv tsev ua ntej yeej siv lub tsev ua nws qhov chaw nyob txij lub 1 Hlis Ntuj tim 1, thiab koj yeej siv lub tsev yuav tau los ua koj qhov chaw nyob.

Return to Top
YUAV UA LI CAS YOG TIAS KUV DAIM NQI SE TSIS MUAJ TEEV QHOV CREDIT RAU HAUV?

Tus tswv tsev, uas tsim nyog tau txais lottery and gaming credit, tab sis tsis muaj qhov credit teev nyob rau hauv daim nqi se, yuav pub sij hawm txog lub 1 Hlis Ntuj tim 31 los siv qhov credit, es tus City Treasurer yuav rov qab muab daim nqi se kho dua tshiab kom muaj qhov credit nyob rau hauv. Yuav tso npe rau qhov credit, koj yuav tau muab daim ntawv application ua koj tiav thiab xa rov qab mus rau hauv City Treasurer lub Chaw Ua Hauj Lwm. Thaum muab daim ntawv application kho tiav lawm, yuav rov qab muab koj daim nqi laij dua tshiab. Yuav mus muab tau daim ntawv application hauv City Treasurer lub Chaw Ua Hauj Lwm lub web site ntawm no los yog hu mus rau City Treasurer ntawm 286-2240 es mam xa ib daim ntawv tuaj rau koj.

Return to Top
YUAV UA LI CAS YOG TIAS YUAV IB LUB TSEV ES HO MUAB MUAG LAWM?

Yuav tsum muab qhov credit txiav tawm ntawm qhov se yuav tau them nyob rau daim nqi se tom ntej. Muab qhov credit hloov tsis tau rau lwm tus. Thaum muab lub tsev muag lawm, qhov credit muag nrog lub tsev.

Yog tias muab lub tsev hloov ua lwm yam lawm, lub tsev ntawd yuav tsis tau txais qhov credit, tus tswv tsev yuav tsum ceeb toom rau City Treasurer tias lub tsev yuav tsis tau txais qhov credit ntxiv mus lawm. Yog tias tsis qhia paub tej zaum tus tswv tsev yuav raug plua.

Return to Top
THAUM TWG KUV MAM THEM KUV COV SE?

Them kom tag, los yog ua hli them, yuav tau them tsis pub dhau lub 1 Hlis Ntuj tim 31 los yog ua ntej ntawd.

Return to Top
THEM LI CAS THIAJ YOG THEM RAWS SIJ HAWM?

Yuav them kom raws sij hawm, City Treasurer yuav tsum tau txais koj cov nyiaj them se rau lub 1 Hlis Ntuj tim 31 los yog ua ntej ntawd, los yog koj lub hnab ntawv yuav tsum ntau vas thib rau tsis pub dhau lub 1 Hlis Ntuj tim 31. Tsis txhob tso siab tias hnub koj muab koj lub hnab ntawv xa nyiaj ntsaw rau hauv lub mailbox ces lawv yuav ntau vas thib rau.

Return to Top
YUAV UA LI CAS KUV THIAJ UA HLI THEM TAU?

Yuav ua hli them tau, tag nrho cov se rau lub tsev yuav tsum txog $100 los yog tshaj sauv. Them thawj zaug yuav tsum them rau lub 1 Hlis Ntuj tim 31 los yog ua ntej ntawd, los yog yuav tsis pub them ua hli mus ntxiv lawm. Tag nrho cov se yuav yog nqi thiab muaj paj tsub rau thiab raug nplua. Txhua lub hli tom ntej yuav tsum them ua ntej los yog hnub kawg ntawm lub hlis pib lub 2 Hlis Ntuj mus txog rau lub 10 Hli Ntuj, txawm tias koj tau txais daim nqi tuaj ntawm lub chaw ua hauj lwm tuaj los tsis tau txais.

Yog tias them nyiaj tshaj qhov thawj lub hlis them tuaj, tab sis ho tsis txog tus nqi tag nrho uas yuav tau them, yuav muab xam rau lub hlis tom ntej. Qhov nyiaj no yuav muab xam raws li qhov niaj hli them tuaj. Qhov tseem them tsis tau tag yuav tsum them raws li qhov pom zoo them txhua lub hli mus uas teev nyob hauv daim nqi se, txawm hais tias tau txais daim nqi tuaj hauv lub chaw ua hauj lwm tuaj los tsis tau txais.

Return to Top
THAUM TWG KUV MAM TAU TXAIS KUV DAIM RECEIPT?

Yuav xa daim receipt tuaj 10 hnub tom qab City Treasurer tau txais cov nyiaj uas:

  • Them qhov nqi tag nrho
  • Qhov nyiaj them tshaj rau tag nrho lub 1 Hlis Ntuj thiab lub 2 Hlis Ntuj uas yuav tsum tau them; los yog
  • Qhov nyiaj uas tsawg tshaj qhov thawj zaug yuav tsum tau them.

Cov nyiaj xa hauv pais xa nis tuaj los yog cov muab ntsaws rau lub drop box, uas yog ua hli them, yuav qhia paub nyob rau daim nqi yuav koj yuav tau txais tom ntej.

Return to Top
PUAS MUAJ IB LUB DROP BOX NYOB QHOV TWG?

Muaj ib lub drop box nyob rau sab hauv tsev ntawm lub qhov rooj nkag ntawm txoj kev Market Street mus rau hauv City Hall 7 hnub hauv ib lub lim piam, 24 teev txhua hnub. City Hall nyob rau hauv downtown Milwaukee, ntawm 200 East Wells Street. Muaj lub drop box thiab 2 nyob sab hauv ntawm lub qhov rooj nkag ntawm txoj kev Broadway Street mus rau hauv Frank P. Zeidler Municipal Building ntawm 841 North Broadway Street rau lub sij hawm lub tsev qhib xwb. Muaj lub drop box thiab 3 nyob sab nraum zoov ntawm lub qhov rooj nkag ntawm txoj kev Market Street mus rau hauv Frank P. Zeidler Municipal Building. Tsis tas li, muaj cov drop boxes nyob rau ntawm 7 lub Milwaukee Police District Stations thaum 12/21/20 txog 02/05/21. Thov tsis txhob muab nyiaj ntsuab ntim rau hnab ntawv es ntsaws rau hauv cov drop boxes no. Cov nyiaj them ntsaws rau cov drop boxes no yuav muab xam rau hnub ua hauj lwm tom qab.  

Return to Top
KUV TSIS PAUB TSEEB TIAS KUV YUAV TSUM THEM KUV COV SE TSEV, LOS YOG LUB CHAW KUV TXAIS NYIAJ MAM THEM. KUV YUAV NRHIAV LI CAS?

Yog koj tsis paub tias koj yuav tau them koj cov se tsev los yog lub chaw koj txais nyiaj npaj them, koj yuav tsum hu rau lub chaw koj txais nyiaj.

Return to Top
KUV DAIM CHECK ESCROW LOJ TSHAJ TUS NQI SE. YUAV UA LI CAS KUV THIAJ TAU KUV QHOV NYIAJ ROV QAB (REFUND)?

Yog tias yuav tau thim nyiaj rau ib tug neeg them se tab sis twb muab qhov nyiaj xa tawm lawm, yuav muab qhov nyiaj thim rov qab ntawd xa tawm los yog tso rau hauv ib lub drop box, rau tus neeg them se uas muaj daim receipt.

Yog tias koj yog tus tswv tshiab tab sis tus tswv qub lub npe tseem nyob ntawm daim nqi se, saib kom meej thiab kos rau lub box sau tias hloov chaw nyob (change address) nyob rau ntawm sab xub ntiag ntawm daim ntawv them qni (coupon), thiab nyob rau sab nraum qab ntawm daim ntawv them nqi sau npe thiab chaw nyob rau, los yog yuav muab daim nyiaj thim rov qab (refund check) xa mus rau tus tswv tsev qub.

Return to Top
KUV DAIM CHECK ESCROW TSAWG TSHAJ KUV QHOV SE. KUV YUAV UA LI CAS?

Yos tias koj daim escrow check tsawg tshaj qhov nyiaj yuav tau them kom tag, koj sau ib daim personal check los yog money order rau qhov tsis txwm thiab muab ntiv rau lub hnab ntawv ua ke nrog koj daim coupon them nqi thiab xa mus rau ntawm City Treasurer lub Chaw Ua Hauj Lwm.

Yog tias koj tsis muaj peev xwm them tau qhov nyiaj tsis txwm zaum no, koj yuav tsum them me ntsis rau koj tus account se uas yog siv daim escrow check. Feem ntau, daim escrow check yeej txaus thiab yuav tuav tau koj tus account nyob rau qhov ua hli them.

Yog tsis xa qhov nyiaj them thawj zaug mus kom txog lub 1 Hlis Ntuj tim 31 los yog ua ntej ntawd yuav ua rau koj tus account tshuav nqi. Tus account se yuav muaj paj 1% tsub rau txhua lub hlis thiab yuav raug nplua 1/2% txhua lub hlis pib lub 2 Hlis Ntuj tim 1 txog rau lub hlis them tag.

Return to Top
YUAV UA LI CAS YOG TIAS XYOO TAS LOS KUV THEM TSIS TAU TAG KUV COV SE TSEV?

Yog tias koj tau daim ntawv qhia tias koj them tsis tas cov se rau xyoo tag los nyob rau hauv koj daim ntaw sev tsev Combined Property Tax Bill, nws yog ib qhov tseem ceeb heev uas koj yuav tau them cov se no ua ntej mam li them cov rau lub xyoo no. Tsis txhob sau ib yam dab tsis rau ntawm koj daim check, tab sis sau ib daim ntawv tso nrog rau qhov nyiaj koj them se thiab sau koj tus tax key/account number rau thiab qhia tias koj them rau qhov se koj tshuav nqi ua ntej. Sau koj daim check them rau CITY OF MILWAUKEE thiab muab koj qhov nyiaj them rau qhov nqi tshuav no ntim rau lwm lub hnab ntawv thiab xa mus rau:

Office of the City Treasurer
P.O. Box 514062
Milwaukee, WI 53203-3462

Nqi Lus Tseem Ceeb – Daim escrow check yuav muab them rau cov se xyoo no kom tag tso mam li muab them rau cov nqi se tseem tshuav uas them tsis tau tag hauv koj tus account.

Return to Top
KUV PUAS YUAV KOS NPE RAU KUV DAIM ESCROW CHECK?

Yog tias muaj koj npe los yog muaj lwm tus neeg lub npe nrog koj nyob hauv koj daim escrow check, koj yuav tsum kos npe rau. Yog tias muaj coob tshaj ib tus neeg npe teev nyob hauv, txhua tus neeg yuav tsum kos npe rau daim escrow check.

Return to Top
KUV THEM NYIAJ RAU NTAU TSHAJ IB DAIM NQI SE. KUV MUAB TAG NRHO COV NYIAJ NTIM RAU IB LUB HNAB NTAWV PUAS TAU?

Yog tias koj them ntau tshaj ib daim nqi se, thov khij rau lub box sau "CHECK IF MULTIPLE TAX PAYMENTS ARE ENCLOSED" nyob rau ntawm thawj sab ntawm lub hnab ntawv uas yog nyob hauv qab ntawm qhov chaw nyob xa rov qab tuaj.

Return to Top
KUV YUAV SAU KUV DAIM CHECK RAU LEEJ TWG THIAB XA MUS RAU QHOV TWG?

Annual Combined and Installment Tax Bill Payments (cov nqi se them tag nrho thiab cov ua hli them zuj zus)

Sau daim check them rau CITY OF MILWAUKEE thiab muab daim coupon them nqi ntim rau lub hnab ntawv ua ke nrog tuaj thiab xa rov qab mus rau:

Office of the City Treasurer
Box 78776
Milwaukee, WI 53278-0776

Txhua daim nqi se muaj ib lub hnab ntawv xa ua ke nrog tuaj. Saib kom tseeb tsuas yog xa daim coupon them nqi tuaj xwb, muab daim nqi tso kom qhov chaw nyob tshwm ntawm lub hnab ntawv, thiab kos npe rau koj daim check ces muab tso tom qab daim coupon them nqi. Tsis txhob muab koj daim check tom los yog xyuas koob chob rau daim coupon them nqi. TSIS TXHOB xa tag nrho daim ntawv them se rog koj cov nyiaj rov qab tuaj. Tsis txhob sau ib yam dab ntxiv nrog koj qhov nyiaj tuaj. Koj daim check yuav tsum them ua nyiaj U.S. dollars thiab mus rho tau nyob hauv As Mes Liv Kas cov chaw rau nyiaj (U.S. financial institution).

Xav paub tseeb tias koj daim check them nqi yuav coj mus rho tau nyiaj nyob rau lub sij hawm siv cov txuj electronic imaging, thov siv tus cwj mem xim dub xwb, es thiaj li nyem tau daim check. Yog tias tsis xyuas cwj me xim dub sau tej zaum koj daim check yuav raug xa rov qab rau koj vim tias coj mus rho tsis tau nyiaj, ces yuav ua rau koj tus account tshuav nqi.

Delinquent Tax Bill Payments (xa nyiaj mus them cov nqi se them tsis tau tas)

Sau daim check them rau CITY OF MILWAUKEE thiab muab daim coupon them nqi ntim rau lub hnab ntawv ua ke nrog tuaj thiab xa rov qab mus rau:

Office of the City Treasurer
Box 514062
Milwaukee, WI 53203-3462

Txhua daim nqi se muaj ib lub hnab ntawv xa ua ke nrog tuaj. Saib kom tseeb tsuas yog xa daim coupon them nqi tuaj xwb, muab daim nqi tso kom qhov chaw nyob tshwm ntawm lub hnab ntawv, thiab kos npe rau koj daim check ces muab tso tom qab daim coupon them nqi. Tsis txhob muab koj daim check tom los yog xyuas koob chob rau daim coupon them nqi. TSIS TXHOB xa tag nrho daim ntawv them se rog koj cov nyiaj rov qab tuaj. Koj daim check yuav tsum them ua nyiaj U.S. dollars thiab mus rho tau nyob hauv As Mes Liv Kas cov chaw rau nyiaj (U.S. financial institution).

Tax Bill Payments without Payment Coupon (xa nyiaj them se tsis muaj daim coupon them nqi)

Sau daim check them rau CITY OF MILWAUKEE thiab xa mus rau:

Office of the City Treasurer
Box 514062
Milwaukee, WI 53203-3462

Nco ntsoov kos npe rau koj daim check thiab sau tus account number rau, los yog chaw nyob ntawm lub tsev, thiab sau rau kab memo line ntawm koj daim check seb them rau xyoo twg, los yog daim tw check ntawm koj daim check ntawm lub lag luam. Koj daim check yuav tsum them ua nyiaj U.S. dollars thiab mus rho tau nyob hauv As Mes Liv Kas cov chaw rau nyiaj (U.S. financial institution).

Return to Top
YUAV THEM KOM TAG NRHO COV NQI HAUV INTERNET YUAV UA LI CAS?

Ib tug neeg them se, uas xav them kom tag nrho laws cov se tsev rau xyoo no, yuav them tau nyob hauv internet uas mus saib City Treasurer qhov Home Page ntawm http://www.milwaukee.gov/treasurer.

Tsuas yog ua raws nraim ib theem zuj zus lis cov lus qhia thiab tso cai rau City Treasurer mus rho nyiaj hauv koj tus checking los yog savings account mus them kom tag tus nqi thiab tsis muaj nqi tes, los yog muab koj daim VISA™ los yog MasterCard™ credit los yog debit card them kom tag tus nqi thiab yuav muaj tus nqi tes 2.75% tsub ntxiv rau.

Nco ntsoov tias yuav rho tsis tau nyiaj tawm mus rau hauv City Treasurer yog tias tsis muaj nyiaj txaus nyob hauv tus neeg them se tus checking los yog savings account, los yog koj siv tshaj qhov pub koj siv tau lawm (credit card limit). Yuav xa daim receipt se rau koj nyob hauv 5 hnub ua hauj lwm tom qab rho tau nyiaj tag lawm. Nco ntsoov tias qhov nyiaj uas tso cai rho tom qab 8:00 A.M. yuav muab xam rau hnub tom ntej, uas yog hnub chaw cia nyiaj ua hauj lwm (banking business day).

Xav muab koj tus account se tsev them kom tag hauv internet ua ntej lub xyoo tag, es thiaj txo tau cov se (income tax deduction), koj yuav tsum them ua ntej 8:00 P.M. lub 12 Hlis Ntuj tim 31.

Return to Top
QHOV UA HLI THEM (EFT INSTALLMENT PAYMENT PLAN) UA HAUJ LWM LI CAS?

Tag nrho cov se tsev accounts xyoo no uas tau txais qhov ua hli them raws li Xeev Wisconsin Txoj Cai thiab lub Nroog Milwaukee Txoj Cai yuav siv tau qhov electronic funds transfer (EFT), them nyob hauv internet los them lawv cov se tsev uas yog ua hli them. City Treasurer yuav rho nyiaj hauv tus neeg them se tus checking los yog savings accounts uas zwm npe nyob rau hauv qhov EFT installment payment plan rau txhua lub hlis. Qhov se them txhua lub hlis yuav raug rho tawm los ntawm tus neeg them se tus checking los yog savings account nyob rau hnub yuav tsum them hauv txhua lub hlis, los yog hnub tom qab uas yog hnub ua hauj lwm, yog tias hnub kawg ntawd poob rau hnub weekend los yog hnub so hauj lwm. City Treasurer yuav rho tsis tau cov nyiaj yog tias tsis muaj nyiaj txaus nyob hauv tus neeg them se tus checking los yog savings account, ces yuav ua rau tus account se tshuav nqi. Thaum zwm npe rau qhov EFT installment payment plan lawm, tus neeg them se qhov kev tso cai yuav nyob mus thiab yuav siv them cov se mus rau txhua xyoo tom qab txog thaum tus Treasurer tau txais ib tsab ntawv ntawm tus neeg them se sau tuaj qhia tias kom muab qhov EFT debit ntawd tshem tawm mas thiaj li tso tseg tau. Tsab ntawv sau tuaj tshem tawm qhov kev tso cai yuav tsum tau txais tsis pub dhau hnub tim 25 ntawm lub hlis uas koj xav muab qhov EFT installment payment plan tshem tawm.

Cov neeg them se zwm npe rau qhov EFT installment payment plan yuav tau txais ib daim nqi xa hauv pais sab nis tuaj (U.S. Mail) qhia tus nqi tau them thiab thaum twg yuav rho nyob hauv tus neeg them se tus checking los yog savings account los them cov nqi. Nco ntsoov tias City Treasurer yuav rho tsis tau nyiaj yog tias tsis muaj nyiaj txaus nyob hauv tus neeg them se tus checking los yog savings account. Tus neeg them se zwm npe rau qhov EFT installment payment plan lub luag hauj lwm yog xyuas kom muaj nyiaj txaus nyob rau hauv lawv cov checking los yog savings account rau hnub yuav tuaj rho nyiaj hauv cov account mus them cov se. Yog tias tsis them cov se tsev thaum txog caij them yuav ua rau muaj paj tsub rau thiab raug nplua.

Return to Top
KUV YUAV ZWM NPE RAU QHOV UA HLI THEM LI CAS?

Yuav zwm npe rau qhov EFT installment payment plan rau cov se xyoo no, koj yuav hu tau rau Customer Services ntawm 414-286-2240 thiab hais kom xa ib daim ntawv zwm npe tuaj rau koj. Daim ntawv zwm npe kuj muaj nyob hauv City Treasurer lub web site ntawm: https://city.milwaukee.gov/treasurer/eft

Daim ntawv zwm npe yuav xa tuaj kom txog lub 1 Hlis Ntuj tim 15 kom paub tseeb tias qhov nyiaj them se ua hli them rau lub 1 Hlis Ntuj yuav rho tau hauv koj tus checking los yog savings account rau lub 1 Hlis Ntuj tim 31.

Yog tias koj xub muab check them ua hli lawm, koj yeej xaiv tau qhov EFT installment payment plan nyob rau hauv nruab xyoos los tau. Tab sis, yuav tsum tau txais koj daim ntawv zwm npe rau hnub tim 15 nyob rau lub hlis koj pib siv qhov EFT los them koj cov nqi.

Return to Top
KUV YUAV HLOOV KUS LUB NPE LOS YOG CHAW NYOB HAUV KUV DAIM NQI SE LI CAS?

QHOV HLOOV CHAW NYOB nyob sab nraum qab ntawm City of Milwaukee Combined Property Tax Payment Coupon tsuas yog siv xa cov receipts them nqi se tawm, xa cov refund checks, cov nqi ua hli them, thiab cov nqi se tseem tshuav mus txog rau lub 11 Hlis Ntuj.

Yog tias hloov tswv tshiab los yog hloov npe yuav tsum mus zwm npe tseg rau hauv Milwaukee County Register of Deeds (414-278-4000) hauv County Courthouse.

Yog tias hloov chaw nyob tshiab yuav tsum mus zwm npe tseg rau hauv City Assessor lub Chaw Ua Hauj Lwm hauv City Hall, Room 507, (414-286-3651).

 

Return to Top
This site is powered by the Northwoods Titan Content Management System

Menu

X