Pej Xeem Kev Tsis Txaus Siab

Cov ntaub ntawv hauv qab no yog Milwaukee Police Department qhia rau koj paub txog tus txheej theem thaum pej xeem tsis txhaus siab yuav ua li cas.

Cov pej xeem uas xav qhia txog tej yam lawv tsis txaus siab rau cov tub ceev xwm los yog tej cai hauv lub chaw ua hauj lwm (department), yuav tau ua raws li tus txheej txheem nram qab no kom paub tseeb hais tias kev soj ntsuam tiav thiab yog. Ib tug pej xeem, yog koj ntseeg hais tias neeg saib tsis tau koj los yog koj tsis tau txais kev pab cuam txaus, koj muaj cai qhia txog tej kev tsis txaus siab no rau tub ceev xwm lub chaw ua hauj lwm. Qhov no tsis yog qhia tau hais tias koj yog ib tug pej xeem paub txog koj lub luag hauj lwm xwb, tab sis koj cov tswv yim yuav pab tau lub chaw ua hauj lwm kom ua tau hauj lwm zoo dua tuaj. Yog koj ntseeg hais tias ib tug neeg ua hauj lwm hauv lub chaw ua hauj lwm ua tej yam tsis yog los yog yuam lub chaw ua hauj lwm txoj cai (Department Code of Conduct), tsoom fwv los yog lub xeev txoj cai, los yog ib txoj cai hauv lub Nroog Milwaukee, koj yuav sau tau ib daim ntawv tuaj qhia txog qhov tsis txaus siab. Tab sis, lub chaw ua hauj lwm District Attorney’s Office yuav los saib cov ntaub ntawv cuav ua tuaj qhia txog qhov tsis txaus siab. Yuav tsis muaj ib tug tub ceev xwm twg hauv Milwaukee Police Department los cuam tshuam tau los yog txwv txiav tau koj txoj cai tsis txaus siab rau cov kev pab cuam lub chaw ua hauj lwm pab rau koj. Qhov koj tsis txaus siab yuav raug soj ntsuam kom zoo thiab ncaj ncees.

Vim hais tias lub luag hauj lwm muab tso rau txhua tus neeg muab kev koom tes rau ntawm tus txheej txheem Pej Xeem Kev Tsis Txaus Siab, Milwaukee Police Department yuav tau qhia rau koj paub txog txoj cai Wisconsin State Statute, 946.66(2), Dag Txog Tub Ceev Xwm Ua Hauj Lwm Tsis Zoo, hais tias: “Leej twg, txhob txwm dag hais tias tub ceev xwm ua hauj lwm tsis zoo yuav raug lub txim Class A forfeiture.”

NTAUB NTAWV QHIA TXOG UA KOJ DAIM NTAWM TSIS TXAUS SIAB
 

Daim ntawv tsis txaus siab yog dab tsi?
Daim ntawv tsis txaus siab yog qho ntseeg hais tias ib tug tub ceev xwm hauv Milwaukee Police Department tau yuam ib txoj cai hauv lub chaw ua hauj lwm (Department Code of Conduct), tsoom fwv los yog lub xeev txoj cai, los yog ib txoj cai hauv lub Nroog Milwaukee, los yog tsis txaus siab rau ib txoj cai los yog tus txheej txheem hauv Milwaukee Police Department.

Leej twg ua tau daim ntawv tsis txaus siab?
Feem ntau, ib tug pej xeem los yog ib tug neeg sawv cev rau ib tug neeg muaj kev nyuab siab los yog muaj mob yeej ua tau daim ntawv tsis txaus siab. Tab sis, tsuas pub tus kws lij choj sawv cev rau tus neeg muaj kev nyuab siab xwb; niam txiv los yog tus neeg muaj cai saib xyuas tus me nyuam tsis tau nto hnub nyug; los yog tus neeg txais lus sawv cev rau ib tug neeg tsis paub lus As Kiv. Tus neeg sawv cev rau tus neeg muaj kev nyuab siab los yog muaj mob yeej muab tau daim ntawv Pej Xeem Kev Tsis Siab thiab pab ua kom tiav. Daim ntawv pej xeem tsis siab yeej ua tau nyob rau hauv tub ceev xwm ib lub chaw ua hauj lwm twg los tau (police distric, bureau, los yog division). Tag nrho cov ntawv tsis txaus siab yuav tsis qhia leej twg paub.

Koj yuav ua tau koj daim ntawv tsis txaus siab:

Milwaukee Police Department
Internal Affairs Division
6680 North Teutonia Avenue Room 325
Milwaukee, Wisconsin 53209

Thaum koj ua koj daim ntawv tsis txaus siab, thov qhia rau tus thawj coj tub ceev xw, (los yog tus neeg muab kev soj ntsuam) uas sau koj daim ntawv tsis txaus siab los yog daim ntawv tsis txaus siab uas koj ua koj tus kheej txog cov lus nram qab no:

  • Ntaub ntawv hais txog koj (tag nrho lub npe, hnub nyug, chaw nyob, xov tooj)
  • Hnub qhov teeb meem tshwm sim thiab lub caij nyoog
  • Qhov teeb meem yog dab tsi
  • Txhua tus neeg koom nrog qhov teeb meem, tim khawv, keeb kwm-records, duab thiab lwm yam pov thawj

Yuav tsum muaj dab tsis nyob hauv daim ntawv tsis txaus siab?
Feem ntau, thaum ua ib daim ntawv tsis txaus siab, ib tug thawj coj ntawm cov tub ceev xwm yuav teev zaj dab neeg uas tsis txaus siab rau hauv daim ntawv Pej Xeem Kev Tsis Txaus Siab. Tus pej xeem los yog tus neeg sawv cev rau lwm tus neeg yuav kos npe rau daim ntawv Pej Xeem Kev Tsis Txaus Siab thiab yuav muab ib daim rau tus neeg ntawd ceev tseg. Tab sis, yog hais tias yuav yooj yim tshaj rau tus pej xeem ntawd, mam ua daim ntawv Pej Xeem Kev Tsis Txaus Siab kom tiav tom qab, thiab xa mus rau Milwaukee Police Department. Yog hais tias xa daim ntawv Pej Xeem Kev Tsis Txaus Saib no ces, yuav tsum xa mus rau qhov chaw nyob nram qab no:

Milwaukee Police Department
Internal Affairs Division
6680 North Teutonia Avenue Room 325
Milwaukee, Wisconsin 53209

YUAV UA LI CAS RAU KOJ DAIM NTAWV TSIS TXAUS SIAB


Muaj Kev Soj Ntsuam
Lub chaw ua hauj lwm yuav soj ntsuam kom txhij txhua uas yuav nrog tag nrho cov tim khawv uas xyeej sij hawm tham.

Leej Twg Yuav Soj Ntsuam
Tus thawj coj thiab/los yog tus tub ceev xwm (detectives), uas yog lub chaw ua hauj lwm Internal Affairs Division ua tus saib xyuas, yuav los soj ntsuam tag nrho cov kev tsis txaus siab. Lawv lub luag hauj lwm yog los teev kom tag cov lus tseeb thiab muab cov lus tseeb no coj los saib.

Kev Soj Ntsuam Yuav Siv Sij Hawm Ntev Npaum Li Cas
Feem ntau cov kev soj ntsuam yuav tsis siv sij hawm ntev. Cov kev soj ntsuam uas cov nyom heev yuav siv li 2,3 lub hlis thiaj tiav.

KEV TXIAV TXIM ZAUM KAWM RAU DAIM NTAWV TSIS TSIS TXAUS SIAB

Kev Soj Ntsuam Tiav Lawm
Thaum soj ntsuam daim ntawv tsis txaus saib txhij txhua lawm thiab muab tau tag nrho cov lus tseeb lawm, yuav muab qhov kev soj ntsuam los saib. Qhov los saib no yuav txiav txim seb puas ua raws li lub chaw ua hauj lwm txoj cai (department Code of Conduct), tsoom fwv thiab lub xeev cov cai, cov cai hauv lub nroog Milwaukee, los yog cov cai thiab tus txheej txheem hauv Milwaukee Police Department.

Tus Chief of Police Txiav Txim
Yog hais tias tus Chief of Police txiav txim hais tias tau yuam lub chaw ua hauj lwm txoj cai (Code of Conduct), tsoom fwv thiab lub xeev toj cai, cov cai hauv lub nroog Milwaukee, los yog cov cai thiab tus txheej txheem hauv Milwaukee Police Department lawm, yuav nrhiav ib lub txim rau, yuav rau txim rau, thiab/los yog tej zaum yuav muab txoj cai hloov.

Ceeb Toom
Thaum txiav txim siab zaum kawg lawm, yuav sau ib tsab ntawv mus rau tus neeg ua daim ntawv tsis txaus siab qhia nws paub txog seb kev txiav txim rau qhov kev soj ntsuam ntawd zo li cas lawm.

Nrog Saib Daim Ntawv Tsis Txaus Saib
Cov pej xeem muaj kev xaiv uas yog kom pab Fire thiab Police Commission nrog saib daim ntawv tsis txaus saib. Xav paub ntau ntxiv txog tus txheej txheem no, sau ntawv los yog hu xov tooj mus rau Milwaukee Fire thiab Police Commission.

Fire and Police Commission
200 East Wells Street, Room 706,
Milwaukee, Wisconsin 53202
Phone Number
414-286-5000

Milwaukee Police Department yuav muab tsis tau nyiaj rau tus neeg ua daim ntawv tsis txaus siab los yog pab tsis tau tswv yim hais txog kev cai lij coj. Cov ntaub ntawv muab tau los rau lub sij hawm soj ntsuam yog tej yam qhia tsis tau thiab nthuav tsis tau tawm tsuas yog ua tau raws li txoj cai State Statute (103.13) uas yog saib txog kev tso tau tawm los yog qhib tau mus saib tus neeg ntawd cov keeb kwm.

Xav paub ntau ntxiv txog Tus Txheej Txheem rau daim ntawv Pej Xeem Tsis Txaus Siab, thov hu mus rau Milwaukee Police Department Internal Affairs Division ntawm 414-935-7942.

 

Milwaukee Police Department
Internal Affairs Division


 414-935-7942


 6680 N. Teutonia Av. Room 325


This site is powered by the Northwoods Titan Content Management System

Menu

X