Skip to Content
Main Content

Phab Ntawv Teev Peb Cov Lus Nug

 

Open AllClose All
  Rau Cov Pej Xeem:

Nyob hauv lub Nroog Milwaukee puas yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg?

Tsis tau. Txawm hais tias tam sim no tsis muaj daim npog ntsej muag nyob rau hauv lub nroog Milwaukee, Milwaukee Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tau pom zoo kom npog ntsej muag thaum sib sau ua ke sab hauv tsev nrog cov neeg sab nraud ntawm koj tsev neeg. Tsis tas li ntawd, cov lag luam thiab cov tsev lag luam tseem yuav xav tau lub qhov ncauj qhov ntswg, yog li nws yog ib qho kev coj zoo uas yuav tsum nqa daim npog ntsej muag nrog koj thaum koj tawm hauv tsev.

 

Lo lub “txhaj tshuaj puv lawm” txhais li cas?

Cov neeg twg txhaj tshuaj puv lawm:

 • 2 lub lim piam tom qab txhaj koob tshuaj thib 2, xws li cov tshuaj Pfizer los yog Moderna, los yog
 • 2 lub lim piam tom qab txhaj koob tshuaj Johnson & Johnson’s Janssen

Yog hais tias koj txhaj tshuaj tsis raws li cov lus hais no, txawm hais tias koj muaj pes tsawg xyoo los xij, koj tseem txhaj tshuaj TSIS TAU puv. Yeej meem ceev faj kom txog lub sij hawm koj txhaj tshuaj puv tso.

Xav paub ntau ntxiv txog cov tshuaj txhaj thiab cov chaw txhaj tshuaj, mus saib nyob hauv milwaukee.gov/CovidVax/hmn

 

Lub sij hawm twg kuv yuav tsum tau npog qhov ncauj qhov ntswg, txawm hais tias kuv twb txhaj tshuaj puv lawm?

Raws li CDC txoj cai, rau qhov tus kab mob (Delta variant) kis tau yooj yim, txhua tus neeg yuav tau npog qhov ncauj qhov ntswg, txawm hais tias lawv twb txhaj tshuaj tas lawm los tsis tau, thaum nyob rau tej qhov chaw muaj neeg, hauv tsev.

Txawm hais tias twb txhaj tshuaj tas lawm los tsis tau, txhua tus neeg yuav tau npog qhov ncauj qhov ntswg thaum lub lag luam hais kom npog.
Ntxiv mus, tsis siv CDC tus txheej txheem rau tej lub sij hawm xws li nram qab no: 

 • Tsev kawm ntawv
  • Cov me nyuam kawm ntawv feem ntau yeej tseem txhaj tshuaj tsis tau puv thiab tsev kawm ntawv yuav tsum ua raws nraim li CDC tus txheej txheem rau tsev kawm ntawv. Cov xib hwb, cov tswj tsev kawm ntawv, thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ua raws nraim li CDC tus txheej txheej rau tsev kawm ntawv ntxiv mus kom txog lub sij hawm cov neeg thiab muaj cov me nyuam kawm ntawv txhaj tshuaj coob ntxiv tso.
 • Hauv cov chaw kho mob
 • Cov chaw kaw neeg
 • Cov chaw nyob rau cov neeg tsis muaj tsev
  • Cov neeg tsis muaj tsev nyob hauv lub tsev thiab cov neeg ua hauj lwm uas twb txhaj tshuaj puv lawm yeej tseem npog qhov ncauj qhov ntswg, raws lis CDC tus txheej txheem. Pom zoo kom npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau tej chaw zoo li no rau qhov muaj cov neeg tuaj tshiab tsis tseg thiab qhov feem kis tau mob siab dua.
 • Tsheb thauj neeg
  • Yog hais tias koj tawm mus ncig teb chaw, koj yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg thaum caij dav hlau, caij tsheb bus, tsheb ciav hlau, thiab lwm yam uas siv thaum neeg mus los, nyob hauv teb chaws, los yog tawm mus rau lwm lub teb chaws, thiab cov tshav dav hlaus. Muaj ntau hom tsheb los yog dav hlau thauj neeg uas muaj neeg coob—txawm hais tias txhaj tshuaj puv thiab tsis puv—thiab nyob rau ib qhov chaw me me yuav ua rau kom cov neeg tsis tau txhaj tshuaj muaj feem kis tau mob.

 

Ua li cas koj thiaj paub hais tias leej twg twb txhaj tshuaj puv lawm?

Tej zaum koj yuav tsis paub hais tias ib tus neeg nyob ib ncig koj twb tshaj tshuaj puv lawm los tsis tau, vim li ntawd peb thiaj li nqua hu kom txhua leej txhua tus mus txhaj tshuaj – vim peb paub hais tias qhov zoo yog: pab tiv thaiv koj, pab tiv thaiv lwm cov neeg, thiab yuav ua rau kom peb rov qab pib mus nyob zoo li lub neej qub. Yog li ntawd peb cia siab hais tias txhua tus neeg yuav siv lub caij tseem ceeb li no los ua rau kom peb muaj kev nyab xeeb thiab tsis txhob muaj mob ntxiv lawm. Txhaj tshuaj tsis muaj teeb meem, muaj rau sawv daws siv, thiab dawb.

 

Cov lag luam puas yuav xaiv tau qhov hais kom cov qhua thiab/los yog cov neeg ua hauj lwm yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg ntxiv mus?

Tau. Cov lag luam yeej xaiv tau qhov hais kom txhua tus qhua yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg, txawm hais tias txhaj tshuaj puv lawm los tsis tau. Cov qhua yuav tsum tau hwm, paub cai, thiab yuav tsum ua raws li txoj cai nyob rau ntawm qhov chaw ntawd.  Cov lag luam muaj cai tsis pub tus neeg tsis kam ua raws li txoj cai nkag los los yog tsis kam ua hauj lwm rau.

 

Lub lag luam puas yuav tsum hais kom kuv qhia seb kuv puas tau txhaj tshuaj los tsis tau?

Yuav tsum, raws lis txoj cai ib lub lag luam yeej nug tau cov qhua seb lawv puas tau txhaj tshuaj los tsis tau. Qhov no yuav tsis yuam txoj cai HIPAA. Cov qhua yeej xaiv tau seb yuav qhia los tsis qhia, tab sis lub lag luam yuav tsis kam ua hauj lwm rau los yog yuav tsum kom npog qhov ncauj qhov ntswg yog hais tias koj qhia tsis tau los yog xaiv tsis muab daim ntawv pov thawj txhaj tshuaj qhia rau.

 

Thaum kuv tawm hauv tsev mus rau sab nraud kuv yuav tsum nqa dab tsi nrog kuv?

Nqua hu txhua leej txhua tus kom nqa ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nrog lawv, nyob tsam muaj tej lub lag luam hais kom txhua tus neeg yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg txawm hais tias lawv txhaj tshuaj tas lawm los tsis tau txhaj. Yog hais tias koj yeej txhaj tshuaj puv lawm, tej zaum koj yuav tau nqa koj daim ntawv txhaj tshuaj nrog koj nyob tsam muaj tej lub lag luam xav pom.

 

puas yuav cais kuv tus kheej mus nyob ib leeg yog hais tias kuv tau nyob ze ib tug neeg kuaj tau muaj mob COVID-19?

Txhua tus neeg, txawm hais tias lawv twb txhaj tshuaj tag lawm los tsis tau, uas tau nyob ze ib tug neeg xav hais tias muaj mob los yog paub hais tias muaj mob COVID-19 yuav tsum tau mus kuaj nyob rau hauv 3-5 hnub tom qab.

Cov neeg tsis tau txhaj tshuaj yuav tsum cais lawv tus kheej mus nyob ib qho 14 hnub los yog txog thaum paub hais tias tsis muaj mob.

Cov neeg twb txhaj tshuaj tag lawm tsis tas cai lawv tus kheej mus nyob ib qho, tab sis yuav tsum mob siab npog qhov ncauj qhov ntswg thaum mus rau tej qhov chaw muaj neeg mus lawm 14 hnub los yog txog thaum paub hais tias tsis muaj mob COVID-19.

 

Cov me nyuam hnub nyoog qis dua 12 xyoo yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv los?

Raws li CDC tus txheej txheem, ib tug neeg hnub nyoog 2 xyoo rov saud uas tsis tau txhaj tshuaj yuav tau ceev faj, xws li muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum.

 

Kuv twb txhaj tshuaj lawm. Kuv puas yuav kis tau tus kab mob COVID-19 mus rau kuv cov me nyuam uas tsis tau txhaj tshuaj?

Peb tseem tab tom kawm seb cov tshuaj yuav tiv thaiv tau koj kom tsis txhob kis tau tus kab mob uas ua rau muaj tus mob COVID-19 rau lwm tus, txawm hais tias koj tsis muaj tus tso mob. Muaj ntaub ntawv qhia hais tias cov tshuaj pab tau cov neeg tsis muaj tus tsos mob kom tsis txhob kis tau tus mob COVID-19 rau lwm tus. Peb paub hais tias cov neeg tsis muaj COVID-19 yuav kis tsis tau tus mob COVID-19 rau lwm tus. Los txog rau lub 5 Hlis Ntuj tim 17 nyob hauv Wisconsin, tsua muaj 0.045% ntawm cov neeg twb txhaj tshuaj lawm es tseem kuaj tau muaj mob COVID-19. Ib tug neeg txhaj tshuaj lawm, yuav kis tau tus kab mob, koj yuav tsum yog ib tug ntawm pab 0.045% thiab koj tus kab mob yuav tsum siab mas thiaj li kis tau tus kab mob.  Qhov yuav kis tau tus kab mob mas tsawg heev. Ntxiv mus, cov neeg txhaj tshuaj coob heev lawm yuav kis tau tus kab mob yuav tsis muaj ntau, txhua hnub qhov yuav kis tau tus mob COVID-19 yuav txo zuj zus lawm.

(lub hauv paus/muab cov ntaub ntawv no qhov twg los: Public Health Madison & Dane County)

 

Yuav ua li cas kuv cov me nyuam tsis tau txhaj tshuaj thiaj muaj kev nyab xeeb?

Txhaj tshuaj rau koj.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws koj yuav ua tau kom tiv thaiv tau koj cov me nyuam ces xyuas kom meej tias koj thiab cov neeg nyob hauv koj lub tsev txhaj tshuaj kom tag. Nqua hu cov neeg ua hauj lwm nrog koj cov me nyuam, xws li cov xib hwb qhia ntaus pob (coache), xib hwb qhia ntawv, thiab tsev neeg cov phooj ywg, kom mus txhaj tshuaj kom tag. Qhov no yuav pab tiv thaiv koj cov me nyuam uas tseem tsis tau txhaj tshuaj. Coj koj cov me nyuam mus txhaj tshuaj kom sai li sai tau thaum lawv lub hnub nyoog txog lawm.

Coj yus tus cuj pwm kom raws li qhov yus tus kheej khab seeb.

Muaj ntau lub lag luam yeej tseem cia neeg mus nqa khoom nyob ntawm ntug kev, xa khoom tawm, thiab xaaj nyob online uas neeg nyiam heev rau lub xyoo dhau los. Yeej meem siv tej kev kav khw zoo li no yog hais tias koj tsis khab seeb coj koj tus me nyuam mus rau hauv tej lub tsev muaj neeg coob.

CDC qhia txog tej yam hauj lwm uas muaj feem raug tau tus mob ntau dua. Piv txwv, nws yuav nyab xeeb tshaj rau tus me nyuam tsis tau txhaj tshuaj mus ua si nyob raum zoov dua mus noj mov nyob hauv ib lub chaw noj mov uas muaj neeg coob. Txiam txim seb koj khab seeb npaum li cas ces hloov koj tus cwj pwm kom haum raws li ntawd.

Muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau cov me nyuam yaus hnub nyoog 2 thiab siab dua thaum nyob hauv ib lub chaw muaj neeg coob.

Raw lis CDC tus txheej txheem, peb pom zoo kom cov me nyuam hnub nyoog 2 xyoos rov sauv uas tsis tau txhaj tshuaj npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob rau hauv tsev uas muaj neeg coob.

Nug mus rau cov chaw hais txog koj tus me nyuam tej kev ua si.

Yog hais tias koj tus me nyuam koom nrog tej kev ua hauj lwm/ua si nrog cov hluas, xws li kawm suab paj nruag los yog school camps tom qab kawm, nug lawv txog txoj cai tom qab qhov kev xaaj rau kev noj qab haus huv uas xaus rau lub 6 Hli Ntuj tim 1. Peb pom zoo hais tias cov kev ua hauj lwm/ua si rau cov hluas yuav tau ua raws nraim li CDC tus txheej txheej, xws li tias tam tam sim no pom zoo kom cov hlua ua ke ua tej pab yuav tau npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv.

Mus kuaj yog hais tias koj los yog koj cov me nyuam muaj tus tsos mob.

Muaj ntau txoj kev mus kuaj mob nyob hauv Milwaukee. Kev kuaj mob COVID-19 muaj rau txhua tus neeg, txawm hais tias muaj tus tsos mob los tsis muaj, txawm hais tias yuav mus rau ntawm qhov chaw kuaj es nyob hauv lub tsheb rau lawv kuaj los yog cia li mus tsis tas teem sij hawm.

(lub hauv paus/muab cov ntaub ntawv no qhov twg los: Public Health Madison & Dane County)

  Rau Cov Lag Luam/cov chaw muaj neeg sib txoos ua ke:

Kuv lub lag luam puas yuav tsum xa ib daim ntawv npaj kom muaj kev nyab xeeb los yog ua raws li daim ntawv npaj kom muaj kev nyab xeeb?

Tsis ua. Tom qab lub 6 Hli Ntuj tim 1, tsis siv daim ntawv Soj Ntsuam (Risk Assessment tool) thiab daim ntawv npaj kom muaj kev nyab xeeb lawm. Tab sis, pom zoo kom ua raws li tej yam zoo li no yog hais tias koj xav rov qab pib qhib rau neeg tuaj noj mov rau hauv lub tsev. Yog hais tias koj twb muaj ib daim ntawv npaj kom muaj kev nyab xee es tau txais kev pom zoo lawm tab sis ho xav muab kho, thov sau yam twg koj xav hloov nyob rau hauv daim ntawm npaj kom muaj kev nyab xeeb rau ib daim ntawv tshiab thiab xa mus rau ntawm MHD es lawv mam saib.

 

Kuv lub lag luam puas tseem hais tau kom cov qhua thiab/los yog cov neeg ua hauj lwm npog qhov ncauj qhov ntswg ntxiv mus?

Tau, cov lag luam yeej tseem siv tau txoj cai npog qhov ncauj qhov ntswg rau cov qhua thiab cov neeg ua hauj lwm ntxiv mus, txawm hais tias txhaj tshuaj tas lawm los tsis tau txhaj. Cov lag luam muaj txoj cai tsis pub neeg nkag los los yog tsis kam ua hauj lwm rau yog hais tias leej twg tsis ua raws li lawv cov cai.

 

Yuav tswj txoj cai npog qhov ncauj qhov ntswg li cas, yog hais tias cov lag luam xaiv ib txoj los siv?

Ib txoj cai ua kom muaj kev nyab xeeb yuav cia rau lub lag luam ua tu tswj. Cov lag luam muaj txoj cai tsis pub neeg nkag los los yog tsis kam ua hauj lwm rau yog hais tias leej twg tsis ua raws li lawv cov cai.

 

Cov lag luam puas yuav tsum nug seb cov neeg puas tau txhaj tshuaj puv tag?

Txhawb nqa cov lag luam kom nug seb puas tau txhaj tshuaj los tsis tau tab sis kom tsis yog ib yam yuav tsum nug kom muaj ua keeb kwm tseg es thiaj li tsis hais kom cov neeg txhaj tshuaj tiav lawm txhob npog qhov ncauj qhov ntswg. Nyob rau lub sij hawm tam sim no, tsis tau muaj ntaub ntawv uas yog ib hom kiag xwb uas ua tau pov thawj hais tias txhaj tshuaj tag lawm. Cov lag luam yeej nug tau seb cov neeg puas tau txhaj tshuaj tiav uas yog saib daim ntawv txhaj tshuaj los yog lwm hom ntaub ntawv qhia tau hais tais yeej txhaj tshuaj tag lawm uas muaj tus neeg lub npe. Cov lag luam yeej rhawv tau ib txoj kev los saib seb daim ntawv txhaj tshuaj ntawd puas yog daim tseeb los tsis yog.

 

Cov chaw teev ntuj puas yuav tsum ua raws li txoj cai txwv tsis pub neeg sib txoos coob los yog yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg?

Tsis ua. Cov chaw teev ntuj muaj kev xaiv sib ntxoos koj txog 100% li lub chaw ntim tau, thiab cov neeg twb txhaj tshuaj lawm yeej mus teev ntuj tau uas tsis tas npog qhov ncauj qhov ntswg. Cov chaw teev ntuj yeej xaiv tau txoj kev tswj kom muaj kev nyab xeeb haum rau lawv pawg ntseeg.

 

Cov tsev kawm ntawv puas tseem tswj cov kev cai muaj kev nyab xeeb, xws li kom cov xib hwb thiab cov me nyuam kawm ntawv npog qhov ncauj qhov ntswg?

CDC pom zoo kom npog qhov ncauj qhov ntswg nyob hauv tsev kawm ntawv, tshwj xeeb nyob hauv cov tsev kawm ntawv elementary thiab middle schools uas cov me nyuam kawm ntawv tseem tsis tau tsim nyog txhaj tshuaj. Yeej pom zoo kom cov me nyuam kawm ntawv, cov xib hwb qhia ntawv, thiab cov neeg ua hauj lwm npog qhov ncauj qhov ntswg txawm hais tias lawv txhaj tshuaj tag lawm los tsis tau txhaj, kev tswj yuav yog los ntawm lub tsev kawm ntawv thiab lub school districts.

  Cov Lus Nug thiab Teb Txog Cov Tshuaj Hloov Tshiab

Leej twg yuav tsum txhaj tshuaj COVID-19?

Txhua tus neeg uas txhaj tau tshuaj yuav tsum tau txhaj tshuaj thaum tseem muaj tshuaj txaus rau lawv. Tam sim no, txhua tus neeg hnub nyoog 12 xyoos thiab siab dua yeej tsim nyog txhaj tshuaj COVID-19.

 

Kuv yuav mus txhaj tshuaj COVID-19 rau qhov twg?

Milwaukee Health Department muaj chaw txhaj tshuaj uas tsis tas teem sim hawm los tau nyob rau ntawm Northwest Health Center, 6431 N. 76th Street, thiab Southside Health Center, 1639 S. 23rd Street. Muaj neeg tuaj txhaj tshuaj hauv tsev uas hu tus xov tooj (414) 286-6800 mus teem sij hawm. Muaj chaw tshaj tshuaj hauv zej zog (mobile vaccination clinics) teev nyob rau ntawm COVID-19 Vaccination lub webpage.

Tsis tas li, koj yeej hu tau ncaj qa mus rau koj tus kws kho mob los yog lub chaw muab tshuaj mus teem sij hawm txhaj tshuaj.

 

Yuav Ua Li Cas Yog Hais Tias Kuv Ua Kuv Daim Ntawv Txhaj Tshuaj COVID-19 Ploj Lawm?

Yog hais tias kom ua koj daim Ntawv Txhaj Tshuaj COVID-19 ploj lawm, koj yuav mus saib tau nyob hauv Wisconsin Immunization Registry (WIR) thiab luam tau koj daim ntawv txhaj tshuaj tawm los. Mus saib hauv: WIR Parent Brochure

 

Cov tshuaj COVID-19 puas tau kev tso cai los ntawm FDA?

Nyob rau lub 8 Hli Ntuj tim 23, 2021, FDA tau tso cai siv cov tshuaj Pfizer-BioNTech COVID-19 (tam sim no hu Comirnaty) los tiv thaiv tus mob COVID-19 rau cov neeg hnub nyug 16 xyoos thiab laus dua. Cov tshuaj kuj tseem siv tau ntxiv mus nyob rau lub sij hawm muaj xwm txheej ceev heev es yuav tau siv [emergency use authorization (EUA)], rau cov me nyuam yaus hnub nyug 12 xyoos txog 15 xyoos thiab txhaj ua koob thib 3 rau cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob.

Cov tshuaj Moderna thiab Johnson & Johnson tseem siv tau ntxiv mus nyob rau lub sij hawm muaj xwm txheej ceev heev es yuav tau siv [emergency use authorization (EUA)].

 

Yog hais tias kuv twb mob COVID-19 thiab zoo lawm, kuv puas tseem txhaj tshuaj?

Tseem txhaj, koj yuav tsum txhaj tshuaj txawm hais tias koj twb mob COVID-19 lawm los tsis tau mob. Vim hais tias cov kws txuj tseem tsis tau paub hais tias qhov yuav tiv thaiv tau koj kom tsis txhob rov qab mob COVID-19 dua tom qab koj twb zoo los lawm yuav kav ntev npaum li cas. Txawm hais tias koj twb rov qab zoo los ntawm tus mob COVID-19 lawm los, yeej tseem muaj feem—yuav tsawg heev—tias koj kuj yuav raug tus kab mob uas ua rau mob COVID-19 ntxiv thiab. Kawm kom paub txog vim li cas txhaj tshua yog ib qhov nyab xeeb dua uas yuav tiv thaiv tau kom tsis txhob muaj mob (why getting vaccinated is a safer way to build protection).

Yog hais tias koj siv cov tshuaj COVID-19 nrog rau cov tshuaj monoclonal antibodies los yog convalescent plasma, koj yuav tsum tos 90 hnub ua ntej koj txhaj tshuaj COVID-19. Nrog koj tus kws kho mob tham yog hais tias koj tsis paub seb koj tau siv cov tshuaj dab tsi lawm los yog muaj lus nug txog txhaj tshuaj COVID-19.

Cov kws txuj tseem tab tom kawm kom paub ntau ntxiv seb cov tshuaj yuav tiv thaiv tus kab mob COVID-19 tau mus ntev li cas raws li tau tshwm sim thoob lub ntiaj teb. CDC mam qhia rau sawv daws paub thaum muaj pov thawj tshiab tawm tuaj.

 

Puas yuav muaj kev nyab xeeb rau me nyuam yaus txhaj tshuaj COVID-19?

Muaj. Kev tshawb fawb qhia tau hais tias tshuaj COVID-19 nyab xeeb thiab ua tau hauj lwm zoo. Cov me nyuam hnub nyoog 12 xyoos thiab siab dua tam sim no tsim nyog txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Tshuaj COVID-19 tau coj los siv thiab raug saib xyuas nruj heev kom muaj kev nyab xeeb nyob rau keeb kwm hauv As Mes Liv Kas Teb, xws li kev tshawb fawb nrog rau cov me nyuam hnub nyoog 12 xyoo rov saud. Tam sim no pom zoo kom txhaj tshuaj rau txhua tus neeg hnub nyoog 12 xyoos rov saud. Tam sim no, cov Tshuaj Pfizer-BioNTech COVID-19 tsuas yog ib hom tshuaj uas siv tau rau cov me nyuam hnub nyoog 12 xyoos rov saud xwb.

Txhaj tshuaj COVID-19 es txhaum/muaj teeb meem ntau tshaj plaws yog dab tsi?

Tom qab txhaj tshuaj tag, tej zaum yuav muaj tej yam tshwm sim rau koj, uas yog ib qhov qhia hais tias koj lub cev tab tom tsim tej yam los tiv thaiv kab mob. Tej yam txhaum/muaj teeb meem yog mob, liab, thiab o nyob rau ntawm thaj chaw txhaj tshuaj, thiab nkees, dias tob hau, mob leeg, ua daus no, ua npaws, thiab xeev siab thoob ib ce. Tej zaum cov teeb meem no yuav muaj kev cuam tshuam rau koj tej hauj lwm koj ua txhua hnub nyob hauv tsev, tab sis 1,2 hnub ces yuav ploj mus. Kawm kom paub ntau seb yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab txhaj tshuaj COVID-19.

 

Kuv xeeb tub, npaj xeeb tub, los yog xav xeeb tub tom ntej no, kuv txhaj puas tau tshuaj COVID-19?

Tau. Yog hais tias koj xeeb tub, npaj xeeb tub tam sim no, los yog xav xeeb tub tom ntej no, koj yuav txhaj tau tshuaj COVID-19 thaum muaj tshuaj.

Tam sim no tsis muaj pov thawj qhia hais tias txhaj tshuaj COVID-19 ua teeb meem rau cov neeg xeeb tub, xws li rau lub tsev mi nyuam. Ntxiv mus, tsis muaj pov thawj qhia hais tias txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav ua teeb meem rau kev muaj me nyuam, xws li cov tshuaj COVID-19.

Nrog koj tus kws kho mob tham yuav yog ib lub zoo tswv yim, tab sis tsis yog ib yam yuav tsum nrog lawv tham mam li txhaj tshuaj. Kawm kom paub ntau txog kev txiav txim siab txhaj tshuaj rau cov neeg xeeb tub los yog cov neeg pub niam mis rau me nyuam noj (vaccination considerations for people who are pregnant or breastfeeding).

 

Yuav ntev npaum li cas tom qab kuv txhaj tshuaj tas mam li tiv thaiv tau kab mob?

Tej zaum thaj tsam li 2 lub lim piam tom qab txhaj koob tshuaj thib 2 tag mas mam tiv thaiv tau kab mob. Nws yog ib qhov tseem ceeb heev uas cov neeg yeej meem npog qhov ncauj qhov ntswg, ntxuav tes, thiab nyob kom sib nrug txog thaum txhaj tshuaj tiav tag.

 

Cov tshuaj COVID-19 yuav tiv thaiv mus tau ntev npaum li cas?

Peb tsis paub hais tias yuav tiv thaiv tau mus ntev npaum li cas rau cov neeg twb txhaj tshuaj tag. Qhov peb paub ces COVID-19 tau tsim teeb meem loj heev rau neeg coob heev ua rau muaj mob nyhav thiab tuag. Yog hais tias koj raug tus mob COVID-19, yuav muaj feem koj kis tau tus mob no mus rau cov neeg koj hlub uas yuav ua rau lawv muaj mob loj. Txhaj tshuaj COVID-19 yog txoj kev nyab xeeb tshaj.

Cov kws txuj tseem tab tom kawm kom paub ntau txog txoj kev tiv thaiv uas tsis siv tshuaj thiab txoj kev tiv thaiv uas siv tshuaj. CDC yuav qhia rau cov pej xeem paub thaum muaj cov pov thawj tshiab.

 

Cov tshuaj COVID-19 puas yuav ua kom kuv mob COVID-19?

Tsis ua. Cov tshuaj COVID-19 uas tau kev tso cai siv thiab cov tshuaj uas pom zoo rau siv los yog cov tshuaj uas tab tom tsim nyob rau As Mes Lis Kas Teb tsis muaj tus kab muaj txoj sia uas yuav ua rau kom mob COVID-19. Qhov no ces txhais tau hais tias cov tshuaj COVID-19 yuav tsis ua kom koj mob COVID-19.

Cov tshuaj COVID-19 qhia rau peb lub cev (immune systems) kom paub thiab tawm tsam tus kab mob uas ua rau mob COVID-19. Tej zaum lub sij hawm no yuav ua rau muaj tus tsos mob, xws li ua npaws. Cov tsos mob no tsis yog teeb meem thiab yog ib cov cim qhia hais tias lub cev tab tom tsim tsa txoj kev tiv thaiv los tiv thaiv tus kab mob uas ua kom mob COVID-19. Kawm kom paub ntau seb cov tshuaj COVID-19 ua hauj lwm li cas (how COVID-19 vaccines work).

lub hauv paus/muab cov ntaub ntawv no qhov twg los: CDC Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination

 

  Lus Nug Thiab Teb Hais Txog Koob Tshuaj COVID-19 Booster (koob thib 3)

Lub 9 Hlis Ntuj tim 27, Wisconsin Department of Health Services (DHS) tau qhia tawm hais txog CDC thiab FDA tau txiav txim siab pom zoo txhaj koob tshuaj booster Pfizer COVID-19 rau cov neeg.

Leej twg thiaj tsim nyog txhaj koob tshuaj booster COVID-19?

Tam sim no, tsuas yog pom zoo txhaj koob tshuaj booster no rau cov neeg twb txhaj koob tshuaj Pfizer COVID-19 yav tag los, tsawg kawg 6 lub hlis tom qab txhaj koob thib 2.

CDC thiab Wisconsin DHS pom zoo kom cov neeg teev rau hauv qab no YUAV TSUM txhaj koob tshuaj booster Pfizer COVID-19:

 • Cov neeg hnub nyug 65 xyoos thiab siab dua
 • Tag nrho cov neeg nyob hauv tsev laus (long-term care)
 • Cov neeg hnub nyug 50-64 xyoos muaj mob, xws li:
  • Mob cancer
  • Mob raum
  • Mob ntsws
  • Muaj Ntshav qab zib
  • Mob plawv
  • Mob HIV
  • Lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob
  • Mob stroke los yog cov ntshav tsis zoo

TEJ ZAUM CDC thiab Wisconsin DHS yuav pom zoo kom cov neeg teev nram qab no txhaj koob tshuaj booster Pfizer COVID-19 tom qab ua tib zoo xav txog qhov zoo qhov tsis zoo tso:

 • Cov neeg hnub nyug 18-49 xyoos muaj mob (saib saum toj)
 • Cov neeg hnub nyug 18-64 xyoos uas yuav raug tau kab mob COVID-19 thiab kis yooj yim rau qhov lawv txoj hauj lwm los yog qhov chaw lawv ua hauj lwm. Cov hauj lwm muaj feem raug tau tus kab mob COVID-19 thiab kis tau yooj yim muaj xws li cov neeg ua hauj lwm pab neeg thiab cov ua hauj lwm tu neeg.

Wisconsin DHS muaj ntaub ntawv qhia nyob ntawm no.

Vim li cas kuv thiaj yuav tsum txhaj koob tshuaj booster?

Koob tshuaj "booster" yog ib koob tshuaj txhaj ntxiv rau cov neeg twb muaj kev tiv thaiv txaus tom qab txhaj 2 koob tshuaj ua ntej lawm, tab sis cov tshuaj tiv thaiv tag zuj zus raws lub sij hawm mus – ua rau lub cev tsis muaj zog txaus tiv thaiv. Muaj pov thawj qhia hais tias kev tiv thaiv yuav tag zuj zus mus raws lub sij hawm rau tej tus neeg uas yeej muaj kev tiv thaiv zoo los ntawm cov tshuaj. Rau cov neeg ntawd, koob tshuaj booster yuav ua rau kom lub cev muaj zog tiv thaiv thiab ncua tau lub sij hawm ntxiv mus kom tsis txhob kis tau kab mob, tsis txhob muaj mob loj, txhob tau mus pw hauv tsev kho mob, thiab tsis txhob muaj kev ploj kev tuag los ntawm tus mob COVID-19.

Koob tshuaj booster puas siv tau rau cov neeg txhaj koob tshuaj Moderna los yog Johnson & Johnson?

Tam sim no, kob tshuaj Pfizer COVID-19 booster tsuas yog siv tau rau cov neeg txhaj koob tshuaj Pfizer COVID-19 xwb uas yog lawv xub txhaj ua ntej lawm.

Nco ntsoov hais tias koob tshuaj booster txawv koob tshuaj thib 3 ntawm mRNA, Pfizer los yog Moderna, uas pom zoo txhaj rau cov neeg lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob.

top