Skip to Content

Coronavirus (COVID-19)

Hmong

Main Content

Coronavirus (COVID-19) yog ib tus kab mob ua mob rau txoj kev ua pa. Tam sim no, Coronavirus tab tom fuam kis ntau heev nyob rau hauv Milwaukee. Nws sib kis los ntawm tej qaub ncaug dhia nrog cua thaum neeg hnoos los yog txham thiab yuav muaj sia nyob rau tej chaw xws li thawv ntawv mus ntev li 24 teev los yog tej khoom uas yog yas mus txog 3 hnub.

Ua raws li no pab tiv thaiv kom COVID-19 tsis txhob kis thiab huam tuaj ntxiv:

  • Nyob twbywv hauv tsev nrog koj tsevneeg
  • Ntxuav tes tsis tseg thiab ntxuav tej chaw siv/khoom siv tsis tseg
  • Nyob kom deb 6 feet thaum nrog neeg coob
  • Tsis txhob sib sau uas tej pab pawg loj
  • Muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg
Covid-19 Rau Koj

 

Txhaj tshuaj Covid-19 
 

Cov chaw cia li mus txhaj tshuaj tsis tas teem sij hawm

Tsis tas teem sij hawm

Xav paub ntau ntxiv

Ntsuam xyuas seb koj tus mob zoo li cas

Siv CDC tus Self Checker los pab ntsuam koj tus mob seb koj puas muaj COVID-19 thiab mus ntsib koj tus kws khomob.

Xav paub ntau ntxiv 

Hu xovtooj ua ntej moog kuaj COVID-19

Yog hais tias muaj mob zoo li COVID-19, hu koj tus kws khomob los yog hu rau (414) 286-6800 ua ntej moog kuaj COVID-19.

Xav paub ntau ntxiv 

Ntxuav tes li 20 xeesnkoos

Muab xabnpum ntxuav tes tsis tseg li 20 xeesnkoos los yog siv tshuaj ntxuav tes tua kab mob (hand sanitizer, 60% yog tshuaj cuaj caum)

Xav paub ntau ntxiv 

Nco ntsoov nyob deb 6 feet thiab tsis txhob ntseg ze uake

Nyob deb 6 feet thaum nrog neeg coob. Tsis txhob sib khawm, sib tuav tes, thiab sib sau uas tej pab pawg loj.

Xav paub ntau ntxiv 

Nyob Hauv Milwaukee, WI Tam Sim No Zoo Li Cas

City of Milwaukee Health Department (MHD) nhiaj hnub saib xyuas kom zoo txog coronavirus (COVID-19) no.

Nyob rau lub 4 Hli Ntuj tim 22, 2021 thaum 2:00 p.m., muaj 66,720 tus neeg muaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19) thiab 608 tus tau tas sim neej nyob rau hauv lub nroog Milwaukee.

MUAJ LUS NUG? Hu rau (414) 286-6800.

top