Skip to Content

Coronavirus (COVID-19)

Hmong

Main Content

Qhov Kev Xaaj Coj Milwaukee Mus Lawm Yav Tom Ntej Rau Kev Noj Qab Haus Huv thiab Milwaukee txoj cai npog qhov ncauj qhov ntswg xaus rau lub 6 Hli tim 1, 2021.

 

Qhov no txhais li cas rau koj?

Raws li CDC tus txheej txheem, cov neeg twb txhaj tshuaj puv lawm yeej rov qab mus ua hauj lwm tau li qhov qub uas tsis tas npog qhov ncauj qhov ntswg los yog tsis tas nyob kom sib nrug. Cov neeg tsis tau txhaj tshuaj yuav tsum npog qhov ncau qhov ntswg mus ntxiv thaum tawm mus rau tej qhov chaw neeg coob kom tiv thaiv tau lawv tus kheej thiab cov neeg nyob ib ncig lawv kom muaj kev nyab xeeb. Mus saib tej yam pauv ntawm Phab Ntawv Teev Peb Cov Lus Nug.

Qhov zoo tshaj plaws yuav tiv thaiv tau kom tsis txhob sib kis kab mob COVID-19 nyob hauv zej zog yog tiv thaiv yus tus kheej thiab lwm tus:

  • Mus txhaj tshuaj COVID-19 kom sai li sai tau. Cov tshuaj txhaj yeej nyab xeeb thiab muaj nyob ntawm cov chaw txhaj tshuaj thob plaws lub zos rau cov neeg muaj hnub nyug 12 xyoos rov saud es tsis tas teem sij hawm li.
  • Yog hais tias koj tsis tau txhaj tshuaj, muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom tiv thaiv tau koj thiab lwm cov neeg, thiab nyob kom nrug tsawg kawg 6 feet ntawm lwm cov neeg uas tsis nrog koj nyob ib tse.
  • Zam tej chaw muaj neeg coob thiab tsis muaj cua khiav zoo, thiab kho kom muaj cua khiav zoo yog hais tais ua tau.
  • Ntxuav koj txhais tes nrog rau xab npum kom ntau li ntau tau. Siv cov tshuaj ntxuav tes yog hais tias tsis muaj dej thiab xab npum.
Covid-19 Rau Koj

 

Txhaj tshuaj Covid-19 
 

Cov chaw cia li mus txhaj tshuaj tsis tas teem sij hawm

Tsis tas teem sij hawm

Xav paub ntau ntxiv

Ntsuam xyuas seb koj tus mob zoo li cas

Siv CDC tus Self Checker los pab ntsuam koj tus mob seb koj puas muaj COVID-19 thiab mus ntsib koj tus kws khomob.

Xav paub ntau ntxiv 

Hu xovtooj ua ntej moog kuaj COVID-19

Yog hais tias muaj mob zoo li COVID-19, hu koj tus kws khomob los yog hu rau (414) 286-6800 ua ntej moog kuaj COVID-19.

Xav paub ntau ntxiv 

Ntxuav tes li 20 xeesnkoos

Muab xabnpum ntxuav tes tsis tseg li 20 xeesnkoos los yog siv tshuaj ntxuav tes tua kab mob (hand sanitizer, 60% yog tshuaj cuaj caum)

Xav paub ntau ntxiv 

Nco ntsoov nyob deb 6 feet thiab tsis txhob ntseg ze uake

Nyob deb 6 feet thaum nrog neeg coob. Tsis txhob sib khawm, sib tuav tes, thiab sib sau uas tej pab pawg loj.

Xav paub ntau ntxiv 

Nyob Hauv Milwaukee, WI Tam Sim No Zoo Li Cas

City of Milwaukee Health Department (MHD) nhiaj hnub saib xyuas kom zoo txog coronavirus (COVID-19) no.

Nyob rau lub 7 Hli Ntuj tim 23, 2021 thaum 2:00 p.m., muaj 70,292 tus neeg muaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19) thiab 629 tus tau tas sim neej nyob rau hauv lub nroog Milwaukee.

MUAJ LUS NUG? Hu rau (414) 286-6800.

top