Skip to Content

Coronavirus (COVID-19)

Hmong

Main Content

Qhov zoo tshaj plaws yuav tiv thaiv tau kom tsis txhob sib kis kab mob COVID-19 nyob hauv zej zog yog tiv thaiv yus tus kheej thiab lwm tus:

  • Mus txhaj tshuaj COVID-19 kom sai li sai tau. Cov tshuaj txhaj yeej nyab xeeb thiab muaj nyob ntawm cov chaw txhaj tshuaj thob plaws lub zos rau cov neeg muaj hnub nyug 5 xyoos rov saud es tsis tas teem sij hawm li.
  • Muab ntaub npog kom tas koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg thiaj tiv thaiv tau koj tus kheej thiab lwm tus, thiab nyob nrug kom deb 6 feet ntawm lwm tus neeg uas tsi nyob nrog koj hauv ib lub tsev.
  • Zam tej chaw muaj neeg coob thiab tsis muaj cua khiav zoo, thiab kho kom muaj cua khiav zoo yog hais tais ua tau.
  • Ntxuav koj txhais tes nrog rau xab npum kom ntau li ntau tau. Siv cov tshuaj ntxuav tes yog hais tias tsis muaj dej thiab xab npum.
Covid-19 Rau Koj

Txhaj tshuaj Covid-19 

Xav paub ntau ntxiv

COVID-19 Hotline 414-286-6800

Ntsuam xyuas seb koj tus mob zoo li cas

Siv CDC tus Self Checker los pab ntsuam koj tus mob seb koj puas muaj COVID-19 thiab mus ntsib koj tus kws khomob.

Xav paub ntau ntxiv 

Hu xovtooj ua ntej moog kuaj COVID-19

Yog hais tias muaj mob zoo li COVID-19, hu koj tus kws khomob los yog hu rau (414) 286-6800 ua ntej moog kuaj COVID-19.

Xav paub ntau ntxiv 

Ntxuav tes li 20 xeesnkoos

Muab xabnpum ntxuav tes tsis tseg li 20 xeesnkoos los yog siv tshuaj ntxuav tes tua kab mob (hand sanitizer, 60% yog tshuaj cuaj caum)

Xav paub ntau ntxiv 

Nco ntsoov nyob deb 6 feet thiab tsis txhob ntseg ze uake

Nyob deb 6 feet thaum nrog neeg coob. Tsis txhob sib khawm, sib tuav tes, thiab sib sau uas tej pab pawg loj.

Xav paub ntau ntxiv 

Nyob Hauv Milwaukee, WI Tam Sim No Zoo Li Cas

City of Milwaukee Health Department (MHD) nhiaj hnub saib xyuas kom zoo txog coronavirus (COVID-19) no.

Nyob rau lub 1 Hli Ntuj tim 5, 2022 thaum 2:00 p.m., muaj 110,973 tus neeg muaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19) thiab 917 tus tau tas sim neej nyob rau hauv lub nroog Milwaukee.

MUAJ LUS NUG? Hu rau (414) 286-6800.

top