Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xuas Kev Noj Qab Haus Huv hauv Nroog Milwaukee xav nrhiav kev txhim kho txoj kev noj qab haus huv rau tag nrho cov pej xeem hauv Milwaukee. Peb txoj kev npaj yog ib kauj raum tseem ceeb yuav pab tau kom peb mus cuag lub hom phiaj. Tam sim no peb tseem tab tom nrhiav tswv yim los txhawb rau peb txoj kev npaj lawm yav tom ntej, uas yuav pab coj tau peb lub Chaw Ua Hauj Lwm cov dej num mus lawm 3 rau 5 xyoos tom ntej.

 

Nyob rau lub 11 Hlis thiab 12 Hlis 2021, peb xav kom cov neeg nyob, kawm ntawv, ua hauj lwm, ua si, thiab teev ntuj hauv lub Nroog Milwaukee nrog tawm tswv yim pab rau peb seb Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv yuav muab yam twg tso ua ntej nyob rau hauv peb qhov kev npaj. Tawm xyoo tshiab tuaj, peb yuav muab cov tswv yim sau tau ntawm cov pej xeem qhia tawm thiab xav kom cov pej xeem rov tawm tswv yim qhia ntxiv seb yam twg yog yam tseem ceeb tshaj.

 

Daim ntawv soj ntsuam no yuav qhib mus kom txog lub 12 Hlis Ntuj tim 23, 2021. Tag nrho cov lus teb rau daim ntawv soj ntsuam no yuav tsis qhia hais tias yog leej twg.

 

Peb thov ua tsaug rau koj tej lus qhia thiab txoj kev mob siab xav kom cov pej xeem hauv Milwaukee ntsib kev noj qab haus huv thiab ntsib kev noj qab nyob zoo.

 

coj daim ntawv ntsuam xyuas

This site is powered by the Northwoods Titan Content Management System

Menu

X