Skip to Content

Koom tes ua ke, peb yuav #CrushCovidMKE!

Main Content

Koom tes ua ke, peb yuav #CrushCovidMKE!   Español   English

Download daim duab hauv qab no thiab muab hloov daim duab hauv koj qhov profile nyob hauv koj tus social media account, tshaj tawm rau hauv koj cov ntawv xov xwm, los yog tso rau hauv koj lub website.

RHUAV TSEG COVID NYOB HAUV MILWAUKEE - COG LUS TIAS YUAV TXHAJ TSHUAJ

Cog lus hais tias koj yuav txhaj tshuaj Covid-19 thiab yuav muab daim duab no tso rau hauv koj qhov profile nyob hauv social media.

Cursh Covid Pledge to Get the Shot

KUV TAU RHUAV TSHEM COVID NYOB HAUV MILWAUKEE – KUV TWB TXHAJ TSHUAJ TAG LAWM

Qhia rau lwm tus neeg paub hais tias koj twb txhaj tshuaj Covid-19 tag lawm thiab muab daim duab hauv qab no tso rau hauv koj qhov profile nyob hauv social media.

Crush Covid I Got the Shot

Just the facts - Hmong

RHUAV TSEM COVID-19 – Cov Lub Tseeb Txog Vax

top