Skip to Content

Koom tes ua ke, peb yuav #CrushCovidMKE!

Main Content

Koom tes ua ke, peb yuav #CrushCovidMKE!   Español   English

Download daim duab hauv qab no thiab muab hloov daim duab hauv koj qhov profile nyob hauv koj tus social media account, tshaj tawm rau hauv koj cov ntawv xov xwm, los yog tso rau hauv koj lub website.

RHUAV TSHEM COVID NYOB HAUV MILWAUKEE - COG LUS TIAS YUAV TXHAJ TSHUAJ

Cog lus hais tias koj yuav txhaj tshuaj Covid-19 thiab yuav muab daim duab no tso rau hauv koj qhov profile nyob hauv social media.

Cursh Covid Pledge to Get the Shot

KUV TAU RHUAV TSHEM COVID NYOB HAUV MILWAUKEE – KUV TWB TXHAJ TSHUAJ TAG LAWM

Qhia rau lwm tus neeg paub hais tias koj twb txhaj tshuaj Covid-19 tag lawm thiab muab daim duab hauv qab no tso rau hauv koj qhov profile nyob hauv social media.

Crush Covid I Got the Shot


 

Cov Lub Tseeb Txog Vax

Just the facts - Hmong

RHUAV TSEM COVID-19 – Cov Lub Tseeb Txog Vax

Crush Covid Crew

Pab Crush Covid Crew

Koj puas tau npaj los #CrushCOVIDMKE? Pab neeg sawv cev Crush COVID Crew yog cov neeg mob siab nyob hauv Milwaukeeans – cov thawj coj hauv zos, cov pej xeem thiab cov lag luam – lawv yuav los tham txog tej yam to taub yuam kev txog cov tshuaj txhaj COVID-19 thiab txhawj xeeb txog txoj kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj thiab seb ua tau hauj lwm zoo npaum li cas uas yuav hais tau kom neeg mloog thiab ua raws li cov lus hais txog COVD-19 thiab tej yam hloov tshiab uas tau muab saib meej lawm. 

ZWM NPE TOM SIM NO

top