Skip to Content
Main Content

Kuv yuav ua li cas yog tias kuv mob lawm?

Yog koj xav tias tej zaum koj raug tus kab mob COVID-19 thiab muaj cov tsos mob, hu rau koj tus kws kho mob los yog hu rau 2-1-1 tam sim.

Tsis muaj ib hom tshuaj yuav kho tau tus kab mob COVID-19.

Yog tias koj mob es kub txog (100.4°F/38°C los yog siab dua) los yog hnoos, ua pa nyuab, los yog xav tias koj muaj tus kab mob COVID-19, yuav ua li cas thiaj tiv thaiv tau kom tsis txhob kis tau mus rau lwm cov neeg hauv tsev thiab neeg hauv zej zog.

Self-isolate icon

Nyob ib leeg kheej hauv tsev

Yog tias koj tsuas mob me ntsis (kab mob COVID-19), nyob twj ywm hauv tsev lub sij hawm koj mob. Tsis txhob tawm mus nraum zoov, tsuas tawm mus kho mob.

Tsis txhob mus ua hauj lwm, mus kawm ntawv los yog mus rau tej chaw muaj neeg mus los dhau dhev. Tsis txhob caij bus/train, caij tsheb nrog lwm tus neeg los yog taxis.

Stay away from others icon

Nyob kom deb ntawm lwm cov neeg

Nyob hauv tsev, koj nyob koj ib leeg rau ib chav thiab kom deb ntawm lwm cov neeg kom ntau li ntau tau. Koj siv koj ib chav tsev dej yog tias muaj.

Tsis txhob kov miv thiab dev thiab lwm hom tsiaj lub sij hawm koj muaj tus kab mob COVID-19, ib yam li koj tsis txhob nyob ze tej neeg thiab.

Vim li cas? Txawm tias tsis tau ib qhov qhia tawm tias miv thiab dev thiab lwm hom tsiaj raug tau tus kab mob COVID-19, pom zoo tias cov neeg muaj tus kab mob COVID-19 tsis txhob kov tej tsiaj txog lub sij hawm ua muaj ntaub ntawv qhia kom paub ntau txog tus kab mob. Yog tias koj yuav tsum tau tu los yog nyob ze cov tsiaj lub sij hawm koj mob, ntxuav tes ua ntej thiab tom qab koj kov cov miv thiab dev thiab muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

Wear a facemask icon

Muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog tias koj mob

Yog tias koj mob, muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob nrog lwm cov neeg.

Vim li cas? Thaum ib tug neeg hnoos los yog txham, lawv yuav txua tau qaub ncaug thiab kua ntswg tawm ntawm lawv qhov ncauj thiab qhov ntswg, uas tej zaum yuav muaj kab mob. Yog tias koj npog tsis tau qhov ncauj thiab qhov ntswg (piv txwv, vim ua pa nyuab), ces npog qhov ncauj qhov ntswg thaum hnoos thiab txham. Cov neeg tu koj yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg thaum lawv nyob nrog koj.

Clipboard and checklist icon

Coj tus cwj pwm zoo txhua hnub kom tsis txhob kis tau tus kab mob COVID-19

Saib qhov kev tiv thaiv kom zoo tshaj es thiaj tsis kis tau tus kab mob COVID-19 rau lwm cov neeg.

top