Skip to Content
Main Content

Kuv yuav ua li cas yog tias kuv muaj mob?

Yog koj xav tias tej zaum koj tau nyob ze ib tug neeg mob COVID-19 los yog muaj cov tsos mob, hu rau koj lub chaw kho mob thiab mus kuaj mob COVID-19. Cov tsos mob muaj xws li ua npaws (kub txog 100.4°F/38°C los yog siab dua), hnoos, mob caj pas, hnov txias txias, mob ib ce, ua tsis taus pa, nkees kess, xeev siab, ntuav, raws plab, mob tob hau, thiab noj tsis hnov qab los yog tsis hnov tus ntxhiab.

Yog koj ua tsis tau pa, mob hauv siab los yog hnov hauv siab ceev ceev, tsis meej pem dua, phej tsis xeev kiag li, los yog cov tawv nqaij ntawm qhov ncauj los yog ntawm cov rau tes hloov xim lawm, hu tus xov tooj 911 los yog kom ib tug neeg thauj koj mus rau chav emergency tam sim.

Yog kuaj tau tias koj mob COVID-19 los yog xav tias koj mob COVID-19, ntawm no yog ib cov kev tiv thaiv kom tsis txhob kis tau tus kab mob rau lwm tus neeg hauv koj lub tsev thiab hauv zej zog:

Self-isolate icon

Cais tus kheej mus nyob ib leeg

Yog tias koj mob COVID-19, hauv koj lub tsev cais koj tus kheej mus nyob ib leeg rau ib qhov chaw lub sij hawm muaj tus mob. Koj yuav tsum tsis txhob tawm mus sab nraum zoov, tsuas yog mus kho mob xwb.

Nyob hauv tsev mus 5 hnub pib hnub koj muaj tus tsos mob. Yog tias koj tseem mob tom qab 5 hnub, nyob twj ywm hauv tsev ntxiv mus. Yog tias koj tus tsos mob khees lawm, thiab tsawg kawm twb tau 24 teev txij thaum koj tsis ua npaws lawm, koj yuav tawm tau mus ua si nraum zoov yog tias koj npog qhov ncauj qhov ntswv kom zoo lub sij hawm koj nyob nraum zoov. Koj yuav tsum npog qhov ncau qhov ntswg nyob rau cov chaw muaj neeg thiab nyob hauv tsev mus lawm 5 hnub tom qab koj cais koj tus kheej mus nyob ib leeg.

Tsis txhob mus ua hauj lwm, mus kawm ntawv los yog mus rau tej chaw muaj neeg. Tsis txhob caij tsheb bus los yog cov tsheb muaj lwm tus neeg nrog caij ua ke, los yog tsheb taxis. Yog tias koj xav tau khoom noj es tsis xav nyob ze neeg, qhov zoo tshaj ces kom neeg xa tuaj los yog mus nqa. Hu tus xov tooj 2-1-1 yuav muaj neeg pab tau txog zaub mov.

Stay away from others icon

Nyob nrug deb ntawm lwm cov neeg

Yog tias ua tau, hauv koj lub tsev koj nyob rau ib chav kiag xwb thiab kom deb ntawm lwm cov neeg. Yog tias chav dej txaus, koj siv koj ib lub. Yog tias muaj tsis txaus, nco ntsoov tias koj siv koj cov phuam thiab tu tej chaw tom qab siv tag.

Tsis txhob nyob ze cov tsiaj nyeg thiab lwm cov tsiaj rau lub sij hawm koj mob COVID-19, tib yam nkaus li koj yuav tsis nyob ze lwm cov neeg thiab.

Wear a facemask icon

Npog qhov ncauj qhov ntswg kom zoo los yog siv lub tshuab ua pa yog tias koj mob

Yog tias kuaj tau koj mob COVID-19, npog qhov ncauj qhov ntswg kom zoo thaum muaj neeg mus 10 hnub tom qab kuaj tau tias koj mob. Cov me nyuam yaus hnub nyug qis dua 2 xyoos tsis txhob npog qhov ncauj qhov ntswg, thiab tsis txhob npog qhov ncauj qhov ntswg thaum pw.

Vim li cas? Thaum tus neeg hnoos los yog txham, lawv txua ib cov kua me me tawm ntawm qhov ncauj los yog qhov ntswg, uas tej zaum yuav muaj tus kab mob nyob rau hauv. Yog tias koj npog qhov ncauj qhov ntswg tsis tau, ces npog koj lub qhov ncauj thaum hnoos los thiab txham. Cov neeg tu koj yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob nrog koj.

 

 

Wear a facemask icon

Mus cuag tsev kho mob yog tias nyob tsam koj muaj mob nyav

Yog tias kuaj tau koj mob COVID-19 thiab nyob tsam tus mob COVID-19 ua rau koj mob nyav (xws li cov neeg laus hnub nyug 50 xyoo los yog siab dua uas muaj tej hom mob, ib yam li mob ntsws, mob plawv, los yog lub cev tsis muaj zog txaus), muaj txoj kev kho tau tus mob uas yuav pab tau kom tsis txhob tau mus pw hauv tsev kho mob los yog tas sim neej tau vim los ntawm tus mob.

Cov tshuaj kho tus mob COVID-19 yuav tsum yog cov chaw kho mob muab thiab pib kom sai li sai tau tom qab kuaj tau tus mob thiaj li ua hauj lwm zoo. Yog tias tsis muaj ib lub chaw kho mob koj yuav mus siv tau, qhov kev pab telehealth services hauv Wisconsin Department of Health Services yuav qhia koj mus cuag tau ib qhov chaw kho tus mob COVID-19.

 

Clipboard and checklist icon

top