Skip to Content
Main Content

Kuv yuav npaj thiab tiv thaiv tus kab mob COVID-19 li cas?

Tam sim no tsis muaj tshuaj tiv thaiv tau tus mob coronavirus 2019 (COVID-19). Qhov yuav tiv thaiv tau zoo tshaj ces tsis txhob raug tus kab mob (thiab tsis txhob mus ze lwm cov neeg). Ntawm no yuav qhia txog kom ua li cas:

Social distancing icon

Siv qhov nyob sib nrug

Yog hais tias koj nyob ze lwm cov neeg, nyob kom nrug 6 feet ntawm lwm lawv yog tias tau. Tsis txhob sib puag, tuav tes, tsis txhob mus rau tej qhov muaj neeg coob ua ke thiab nyob sib ze.

Vim li cas? Tus kab mob kis tau ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus neeg yog qhov ntau tshaj. Thaum ib tug neeg hnoos los yog txham, yuav muaj qaub ncaug los yog kua ntswg dhia tawm ntawm lawv qhov ncuaj los yog qhov ntswg tuaj, uas tej zaum yuav muaj tus kab mob. Yog hais tias koj nyob ze ze, koj yuav txais tau cov qaub ncaug los yog kua ntswg ntawd uas yog tus mob coronavirus yog hais tais tus neeg ntawm muaj tus kab mob.

Wear a facemask icon

Npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tawm rooj
-- masks required in the City of Milwaukee 

Muab ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm cov neeg thiab thaum tawm rooj, xws li nyob hauv qhov chaw muag khoom noj.

Tsis Txhob siv cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas npaj rau cov neeg ua hauj lwm siv. Tsis txhob muab ntaub npog qhov ncauj qhov npog rau cov me nyuam hnub nyug qis tshaj 2 xyoos, cov neeg ua pa nyuab, los yog cov neeg uas nws hle tsis tau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg es yuav tsum muaj lwm tus pab.

Vim li cas? Xav hais tias tus kab mob kis tau ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus neeg. Thaum ib tug neeg hnoos los yog txham, yuav muaj qaub ncaug los yog kua ntswg dhia tawm ntawm lawv qhov ncuaj los yog qhov ntswg tuaj, uas tej zaum yuav muaj tus kab mob. Yog hais tias koj nyob ze ze, koj yuav txais tau cov qaub ncaug los yog kua ntswg ntawd, uas yog tus mob coronavirus yog hais tsas tus neeg ntawm muaj tus kab mob.

 Avoid touching eyes, nose and mouth icon

Tsis txhob kov qhov muag, qhov ntswg thiab qhov ncauj

Vim li cas? Txhais tes kov ntau qhov chaw thiab tej zaum yuav kov tau kab mob. Thaum tsuas lawm lawm, txhais tes yuav kis tau tus kab mob rau koj lub qhov muag, qhov ntswg los yog qhov ncauj.

Cover coughs and sneezes icon

Npog qhov ncauj thaum hnoos thiab txham

Siv ntaub tshuab ntswg los yog koj sab caj npab los npog qhov ncauj qhov ntswg thaum koj hnoos los yog txham. Muab cov ntaub so ntswg uas siv tas lawm pov tseg rau hauv thoob khib nyiab.

Vim li cas? Qaub ncaug thiab ntswg kis tau kab mob. Ua tib zoo saib xyuas kev ua pa kom zoo, koj yuav tiv thaiv tau cov neeg nyob nrog koj kom tsis txhob muaj mob xws li, hnoos, khaub thuas thiab COVID-19.

Clean and disinfect icon

Tu thiab muab tshuaj ntxuav tej chaw neeg kov heev

Tus THIAB muab tshuaj ntxuav tej chaw neeg kov heev txhua hnub. Tej yam no zo xws li rooj, pob qhov rooj, chaw taws thiab tua teeb, txee, tes rooj, rooj sau ntawv, xov tooj, keyboards, tsev plob, kais dej, thiab lub dab dej ntxuav tes.

Yog hais tais tej txee qias neeg heev, ua ntej tshaj plaws muab sab npaum ntxhua khaub ncaws los yog xab npum ntxuav tes nrog dej coj los ntxhuav, thiab muab tshuaj los tua kab mob. Siv cov khoom tu vaj tsev ua muaj tshuaj (alcohol) txog 70% yuav ua tau hauj lwm. Saib kom paub siv tshuaj ntxua khaub ncaws dawb los tua kab mob yog hais tias tsis muaj tshuaj lawm.

top