Skip to Content
Main Content

Kuv yuav npaj thiab tiv thaiv tus kab mob COVID-19 li cas?

Qhov yuav tiv thaiv tau zoo tshaj ces tsis txhob raug tus kab mob (thiab tsis txhob mus ze lwm cov neeg). Ntawm no yuav qhia txog kom ua li cas:

Vaccine iconMus txhaj tshuaj COVID-19 kom sai li sai tau.

 Cov tshuaj txhaj yeej nyab xeeb thiab muaj nyob ntawm cov chaw txhaj tshuaj thob plaws lub zos rau cov neeg muaj hnub nyug 5 xyoos rov saud es tsis tas teem sij hawm li.

Social distancing icon

Siv qhov nyob sib nrug

Yog hais tias koj nyob ze lwm cov neeg, nyob kom nrug 6 feet ntawm lwm lawv yog tias tau. Tsis txhob sib puag, tuav tes, tsis txhob mus rau tej qhov muaj neeg coob ua ke thiab nyob sib ze.

Vim li cas? Tus kab mob kis tau ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus neeg yog qhov ntau tshaj. Thaum ib tug neeg hnoos los yog txham, yuav muaj qaub ncaug los yog kua ntswg dhia tawm ntawm lawv qhov ncuaj los yog qhov ntswg tuaj, uas tej zaum yuav muaj tus kab mob. Yog hais tias koj nyob ze ze, koj yuav txais tau cov qaub ncaug los yog kua ntswg ntawd uas yog tus mob coronavirus yog hais tais tus neeg ntawm muaj tus kab mob.

Wear a facemask icon

Npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tawm rooj

Muab ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm cov neeg thiab thaum tawm rooj, xws li nyob hauv qhov chaw muag khoom noj.

Tsis txhob muab ntaub npog qhov ncauj qhov npog rau cov me nyuam hnub nyug qis tshaj 2 xyoos, cov neeg ua pa nyuab, los yog cov neeg uas nws hle tsis tau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg es yuav tsum muaj lwm tus pab.

Vim li cas? Xav hais tias tus kab mob kis tau ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus neeg. Thaum ib tug neeg hnoos los yog txham, yuav muaj qaub ncaug los yog kua ntswg dhia tawm ntawm lawv qhov ncuaj los yog qhov ntswg tuaj, uas tej zaum yuav muaj tus kab mob. Yog hais tias koj nyob ze ze, koj yuav txais tau cov qaub ncaug los yog kua ntswg ntawd, uas yog tus mob coronavirus yog hais tsas tus neeg ntawm muaj tus kab mob.

 Avoid touching eyes, nose and mouth icon

Tsis txhob kov qhov muag, qhov ntswg thiab qhov ncauj

Vim li cas? Txhais tes kov ntau qhov chaw thiab tej zaum yuav kov tau kab mob. Thaum tsuas lawm lawm, txhais tes yuav kis tau tus kab mob rau koj lub qhov muag, qhov ntswg los yog qhov ncauj.

Cover coughs and sneezes icon

Npog qhov ncauj thaum hnoos thiab txham

Siv ntaub tshuab ntswg los yog koj sab caj npab los npog qhov ncauj qhov ntswg thaum koj hnoos los yog txham. Muab cov ntaub so ntswg uas siv tas lawm pov tseg rau hauv thoob khib nyiab.

 

top