Skip to Content
Main Content

Yuav ua li cas yog kuv xav tias kuv raug tus kab mob coronavirus lawm?

Muaj tej cov neeg yuav muaj mob loj thaum tau tus kab mob COVID-19. Koj yuav ua li cas yog koj xav tias tej zaum koj raug tus kab mob coronavirus.

Social distancing icon

Saib tus tso mob

Cov neeg muaj tus kab mob COVID-19 yav dhau los muaj xws li no, mob me ntsis mus txog rau muaj mob loj thiab tuag. Nyob rau 2 mus txog rau 14 hnub tom qab raug tus kab mob lawm tej zaum tus tsos mob yuav tshwm sim.

  • Ua npaws (100.4°F/38°C los yog siab dua)
  • Hnoos
  • Txog siav

Yog hais tias koj muaj cov tsos mob COVID-19 li no, nrhiav kev pab kom sai.

  • Ua pa nyuab los yog txog siav
  • Mob tsis paub tu los yog hauv siab ceev ceev
  • Feeb tsis meej los yog tsis muaj zog (inability to arouse)
  • Di ncauj los yog ntsej muag siav
  • Hu ua ntej koj mus

Call before you go icon

Hu ua ntej koj mus

Hu koj tus kws kho mob los yog 2-1-1 yog koj xav tias koj raug tus kab mob COVID-19 thiab kub tob hau thiab muaj tus tsos mob, xws li hnoos los yog ua pa nyuab.

Qhia rau lawv txog koj cov tsos mob thiab seb koj raug tus mob li cas. Lawm mam li txiav txim seb lawv puas yuav tshuaj ntsuam koj.

Sab laj nrog koj tus kws kho mob txog lwm hom tsos mob uas mob loj thiab txhawj xeeb txog.

View free Communnity Testing Sites. 

top