Skip to Content

Txhaj tshuaj Covid-19

Main Content

Tsim Nyog & Muaj:     English   Español

Txhua tus neeg muaj hnub nyug 5 xyoos thiab siab dua tsim nyog txhaj tshuaj COVID-19

  • Txhua tus neeg muaj hnub nyug 5-17 xyoos yuav tsum tau kev tso cai los ntawm niam txiv/tus neeg muaj cai saib xyuas thiaj txhaj tau tshuaj
  • Cov tshuaj txhaj dawb xwb
  • Tsis siv ntawv kho mob thiab yuav tsis muab teev tseg
  • Ib hnub twg muaj txog phav tawm koob tshuaj npaj los txhaj
  • Tam sim no muaj txhaj tshuaj nyob hauv tsev – Hu rau (414) 286-6800 mus teem sij hawm
  • Tam sim no muaj koob tshuaj thib 3 (Booster) Pfizer, Moderna, thiab Johnson & Johnson txhaj rau cov neeg tsim nyog txhaj lawm. Mus saib daim ntawv qhia seb leej twg tsim nyog txhaj.

 

Cov Chaw Txhaj Tshuaj Tsis Tas Teem Sij Hawm

  • Tsis tas teem sij hawm
  • Nco ntsoov nqa koj daim ntawv teev caij nyoog txhuaj tshuaj (CDC vaccination card) thaum rov qab mus txhaj koob thib 2
  • Tseem siv txoj cai hais kom npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob sib nrug
  • Tam sim no muaj txhaj cov tshuaj tiv thaiv khaub thuas (flu shots) nyob rau ntawm Northwest Health Center, Southside Health Center thiab Menomonee Valley Site. Raws li CDC kev qhia, txhaj tshuaj COVID-19 thiab tshuaj tiv thaiv khaub thuas (flu vaccine) tib lub sij hawm tsis muaj teeb meem. Pom zoo kom txhua tus neeg muaj hnub nyug 6 lub hlis thiab siab dua txhaj lawv koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas ua ntej lub 10 Hli Ntuj tag. Muaj ntaub ntawv qhia txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas nyob ntawm milwaukee.gov/flu.

 Milwaukee Health Department (MHD) Cov Chaw Txhaj Tshuaj Hauv Zos


Northwest Health Center, 7630 W. Mill Rd.
THIAB Southside Health Center, 1639 S. 23rd St.

Tuesdays & Thursdays: 2 - 6 p.m.
Fridays: 10 a.m. - 2 p.m. 

Menomonee Valley Site, 2401 W. St. Paul Ave.

Monday, Wednesday, Fridays: 12 - 6 p.m.
Tuesday & Thursday: 9 a.m. - 3 p.m.
Saturdays: 9 a.m. - 1 p.m.

STSIS PUB XIAM SIJ HAWM! Zwm npe TAM SIM NO ua ntej mus

Yog hais tias koj teem sij hawm nyob hauv Wisconsin Vaccine Registry, thov nqa koj tus email muaj tus QR code nrog koj mus.
 


 

Cov Sij Hawm Rau Cov Chaw Tawm Mus Txhaj Tshuaj Hauv Zej Zog

DHSWI - Wisconsin Department of Health Services

Yog hais tias kom ua koj daim Ntawv Txhaj Tshuaj COVID-19 ploj lawm, koj yuav mus saib tau nyob hauv
Wisconsin Immunization Registry (WIR) thiab luam tau koj daim ntawv txhaj tshuaj tawm los. 

Tshawb Nrhiav Txog Kev Txhaj Tshuaj Cov Ntaub Ntawv

WIR Niam Thiab Txiv Phau Me Nyuam Ntawv

 

Kev Tso Cai Siv Thaum Kub Ceev (Emergency Use Authorization) (EUA)

Pfizer - Daim Ntawv Qhia Tseeb Rau Cov Neeg Tau Kev Pab Thiab Cov Neeg Zov Tu 

Moderna - Daim Ntawv Qhia Tseeb Rau Cov Neeg Tau Kev Pab Thiab Cov Neeg Zov Tu 

top