Skip to Content

Txhaj tshuaj Covid-19

Main Content

Tsim Nyog & Muaj:     English   Español

Txhua tus neeg muaj hnub nyug 5 xyoos thiab siab dua tsim nyog txhaj tshuaj COVID-19

 • Txhua tus neeg muaj hnub nyug 5-17 xyoos yuav tsum tau kev tso cai los ntawm niam txiv/tus neeg muaj cai saib xyuas thiaj txhaj tau tshuaj
 • Cov tshuaj txhaj dawb xwb
 • Tsis siv ntawv kho mob thiab yuav tsis muab teev tseg
 • Ib hnub twg muaj txog phav tawm koob tshuaj npaj los txhaj
 • Tam sim no muaj txhaj tshuaj nyob hauv tsev – Hu rau (414) 286-6800 mus teem sij hawm
 • Tam sim no muaj koob tshuaj thib 3 (Booster) Pfizer, Moderna, thiab Johnson & Johnson txhaj rau cov neeg tsim nyog txhaj lawm. Mus saib daim ntawv qhia seb leej twg tsim nyog txhaj.

 

Cov Chaw Txhaj Tshuaj Tsis Tas Teem Sij Hawm

 • Tsis tas teem sij hawm
 • Tom qab txhaj koob tshuaj thib 1 tag lawm lub chaw txhaj tshuaj yuav teem sij hawm rau koj rov qab mus txhaj koob tshuaj thib 2
 • Nco ntsoov nqa koj daim ntawv teev caij nyoog txhuaj tshuaj (CDC vaccination card) thaum rov qab mus txhaj koob thib 2
 • Tseem siv txoj cai hais kom npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob sib nrug
 • Nco ntsoov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob nrug kom deb 6 feet li yuav ua tau
 • Tam sim no muaj txhaj cov tshuaj tiv thaiv khaub thuas (flu shots) nyob rau ntawm Northwest Health Center, Southside Health Center thiab Menomonee Valley Site. Raws li CDC kev qhia, txhaj tshuaj COVID-19 thiab tshuaj tiv thaiv khaub thuas (flu vaccine) tib lub sij hawm tsis muaj teeb meem. Pom zoo kom txhua tus neeg muaj hnub nyug 6 lub hlis thiab siab dua txhaj lawv koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas ua ntej lub 10 Hli Ntuj tag. Muaj ntaub ntawv qhia txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas nyob ntawm milwaukee.gov/flu.

 Milwaukee Health Department (MHD) Cov Chaw Txhaj Tshuaj Hauv Zos


Northwest Health Center, 7630 W. Mill Rd.
THIAB Southside Health Center, 1639 S. 23rd St. (Tsav tsheb kag ntawm txoj kev 24th St.)

Mondays & Fridays: 9 a.m. - 3 p.m.
Tuesdays & Thursdays: 12 - 6 p.m.
Saturdays: 9 a.m. - 1 p.m. 
 

Menomonee Valley Site, 2401 W. St. Paul Ave.

Monday, Wednesday, Fridays: 12 - 6 p.m.
Tuesday & Thursday: 9 a.m. - 3 p.m.

STSIS PUB XIAM SIJ HAWM! Zwm npe TAM SIM NO ua ntej mus

Yog hais tias koj teem sij hawm nyob hauv Wisconsin Vaccine Registry, thov nqa koj tus email muaj tus QR code nrog koj mus.
 


 

Cov Sij Hawm Rau Cov Chaw Tawm Mus Txhaj Tshuaj Hauv Zej Zog

lub 1 hlis 12

 • UWM Union, 2200 E Kenwood Blvd. 
  10 a.m. - 2 p.m.

 • Ascension All Saints Family Health Center
  2400 W. Villard Avenue
  1 – 4 p.m.

lub 1 hlis 13

 • Fratney School, 3255 N. Fratney St. 
  3 - 6 p.m.

lub 1 hlis 14

 • Greater New Birth Church, 8237 W. Silver Spring
  11 a.m. - 3 p.m.

lub 1 hlis 15

 • Fiserv Forum (Marquette Game)
  1111 Vel R. Phillips Ave. 
  10 a.m. - 12:30 p.m. 

 • Fiserv Forum (Bucks Game)
  1111 Vel R. Phillips Ave. 
  4:30 - 7 p.m. 

lub 1 hlis 16

 • Burmese Rohingya Community of Wisconsin
  2330 W. Scott St.
  12 - 2 p.m.

lub 1 hlis 17

 • Quality of Life
  1616 W. Atkinson Ave. 
  10 a.m. - 3 p.m.
top