Skip to Content

Txhaj tshuaj Covid-19

Main Content

COV CHAW CIA LI MUS TXHAJ TSHUAJ TSIS TAS TEEM SIJ HAWM

TSIS TAS TEEM SIJ HAWM      

 

 • Wisconsin Center, Wisconsin Center, 500 W. Wells St., Milwaukee, WI 53203
  (Wells St. & Vel R. Phillips Ave.) 

 • Monday-Friday 9am-6pm

 • Saturday-Sunday 9am-4pm

Hu tus xov tooj hotline (414) 286-6800
 

 

 

Milwaukee Health Department Community Clinics


COV CHAW CIA LI MUS TXHAJ TSHUAJ TSIS TAS TEEM SIJ HAWM

TSIS TAS TEEM SIJ HAWM      


Monday, Wednesday, Friday,
10am-4pm

Tuesday, Thursday,
10am-6pm

Northwest Health Center
6431 N. 76th Street

Southside Health Center
1639 S. 23rd Street

LUS NUG THIAB TEB TXOG COV TSHUAJ COVID-19 

*Muab los ntawm Healthcare Personnel UWH 2021123 cov Lus Nug Txog Cov Tshuaj COVID

 

COV NTAUB NTAWV


 1. Thaum twg FDA mam li pom zoo rau lwm hom tshuaj?

  Qhov Emergency Use Authorization [(EUA) tso cai siv rau lub sij hawm muaj xwm txheej kub heev] pom zoo siv cov tshuaj los tiv thaiv COVID-19 hos lwm cov tshuaj ces yuav pom zoo rau thaum paub hais tias muaj kev nyab xeeb lawm. FDA tso cai siv qhov EUAs nyob rau lub sij hawm muaj xwm txheej kub heev los kuaj mob, kho mob, los yog tiv thaiv kom tsis txhob muaj teeb meem loj tuaj los yog kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj thaum tsis muaj lwm txoj kev yuav pab tau lawm. Txawm hais tias tso cai rau EUA los siv cov tshuaj COVID-19, yeej tseem kuaj cov tshuaj nruj kawg li.

 2. Leej twg yuav tsum txhaj koob tshuaj COVID-19?

  tus neeg uas txhaj tau tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsum txhaj thaum muaj rau lawv siv lawm. Cov tshuaj COVID-19 muaj rau neeg siv uas muab faib ua tej pab txhaj kom puab hais tias yog txoj kev zoo tshaj plaws rau lub zej lub zos. Pab 1A yuav yog txhaj rau cov neeg ua hauj lwm tu neeg mob, cov neeg nyob hauv tsev laus thiab lwm cov neeg pab neeg rau lub sij hawm muaj xwm txheej ceev heev uas muaj feem kis tau kab mob COVID-19. Thawj pab no ces yuav muab cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb thiab cov neeg muaj feem mus pw hauv tsev kho mob los yog cov neeg tus mob COVID-19 yuav ua tau rau kom tag sim neej los ntxiv rau. Cia siab hais tias yuav muaj tshuaj txaus rau neeg siv nyob rau lub caij nplooj ntoos hlav los yog lub caij ntuj so 2021.

 3. Qhov paub tau hais tias txhaj tshuaj phiv nyob rau lub sij hawm txhaj tshuaj yog dab tsi?

  Txhaj tshuaj phiv tej zaum yuav tshwm sim tom qab txhaj ob koob tshuaj lawm. Teeb meem yuav muaj me ntsis mus txog rau qhov loj tsawm tsawv xws li nkees, xeev siab, mob leeg, ua daus no, mob yas tes yas ntaw thiab dias tob hau. Cov neeg yuav tau so tsis txhob mus ua hauj lwm los yog txhob ua lwm yam hauj lwm tom qab txhaj tshuaj tag kom thiaj pab tau yog hais tias ho muaj dab tsi tshwm sim.

  Yog hais tias koj txhaj tshuaj phiv los ntawm cov tshuaj txhaj no koj yuav tsum hu rau koj tus kws kho mob. Yog hais tias ua teeb meem loj, hu rau 9-1-1.

 4. Txhaj tshuaj COVID-19 puas yuav ua kom muaj teeb meem rau yav tom ntej?

  Cov tshauj COVID-19 yeej muaj kev nyab xeeb, hos lwm yam tshuaj tiv thaiv kab mob uas yuav ua kom muaj teeb meem loj yeej tsis tshua muaj. Tab sis cov tshuaj COVID-19 yog ib cov tshuaj tshiab es tseem tsis tau paub zoo txog tej yam teeb meem uas yuav tshwm sim.

 5. Cov neeg cev xeeb tub los yog npaj xeeb tub puas txhaj tau tshuaj?

  Nyob rau lub sij hawm sim cov tshuaj tsis tau sim rau cov neeg cev xeeb tub los yog npaj xeeb tub thiab cov pub niam mis rau me nyuam noj es tsis paub hais tias puas yuav muaj teeb meem rau tus me nyuam li cas. Nrog koj tus kws kho mob tham txog qhov zoo qhov phem ntawm kev txhaj tshuaj.

 6. Yog hais tias kuv twb muaj COVID-19 es zoo lawm, kuv puas yuav tsum txhaj tshuaj? Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav nyob ntev npaum li cas?

  Yuav tsum tau txhaj, txhua tus neeg tsim nyog txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsum tau txhaj, txawm hais tias twb tau txhaj yav tag los lawm. Peb tseem kawm txog kev tiv thaiv COVID-19 thiab tseem tsis tau paub zoo hais tias tom qab ib tug neeg txhaj tshuam tiv thaiv lawm yuav tiv thaiv tus neeg ntawd kom txhob rov qab tau COVID-19 mus ntev npaum li cas. Muaj tej zaum, tej cov neeg tseem tau COVID-19 ntau tshaj 1 zaug.

 7. Yuav ntev npaum li cas tom qab tau txhaj tshuaj lawm mam muaj kev tiv thaiv tau rau kuv?

  Kev tiv thaiv yuav tsum pib nyob rau 1,2 lub lim piam tom qab txhaj koob tshuaj thib 2. Nws yog ib qhov tseem ceeb uas neeg yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg, ntxuav tes, thiab nyob kom sib nrug tom qab txhaj txhuaj tiv thaiv kom tsis txhob sib kis tau kab mob.

 8. Cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 yuav kav ntev npaum li cas?

  Peb tsis paub hais tias yuav tiv thaiv mus tau ntev npaum li cas. Peb yuav tau soj qab cov neeg tau txhaj tshuaj mus ib lub sij hawm kom ntev me ntsis tso. Tseem tsis tau txiav txim hais tias puas yuav txhaj ib koob tshuaj ntxiv.

 9. Yog hais tias kuv twb txhaj ib koob tshuaj COVID-19, kuv puas tseem npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug?

  Yuav tsum tau ua, nws yog ib qhov tseem ceeb uas yuav tau npog qhov ncauj qhov ntswg, ntxuav tes, thiab nyob kom sib nrug tom qab txhaj tshuaj tag. Cov kev tiv thaiv no yuav nyob mus kom txog lub sij hawm cov pej xeem feem ntau txhaj tshuaj tag lawm thiab cov kws txuj to taub zoo me ntsis seb cov tshuaj ua hauj lwm tau zoo npaum li cas. Peb tsis tau paub tseeb hais tias cov tshuaj no puas yuav tiv thaiv kom koj tsis txhob kis tau COVID-19 rau lwm tus

 10. Tom qab cov neeg txhaj tshua lawm puas yuav kuaj tau hais tias lawv mob for COVID?

  Tsis muaj. Tom qab koj txhaj tshuaj lawm, yuav kuaj tau hais tias koj muaj cov tshuaj tiv thaiv COVID-19, tab sis tsis muaj tus mob COVID-19.

 11. Herd immunity yog dab tsi? Pes tsawg feem pua ntawm cov pej xeem yuav tau txhaj tshuaj es thiaj li tiv thaiv tau txoj kev sib kis COVID-19?

  Herd immunity yog ib lo lus piav txog thaum muaj neeg coob txaus tau kev tiv thaiv kab mob – muaj mob yav tag los los yog muaj tshuaj txhaj tiv thaiv – uas muaj tsawg tus neeg hauv zej zog ua lub cev tsis muaj zog es yuav ua tau kom muaj mob es ho kis tau ntxiv mus rau lwm tus. Qhov kawg, txawm hais tias muaj tej tug ho tsis muaj kev tiv thaiv rau lawv tus kheej los txhua tus neeg hauv zej zog twb muaj kev tiv thaiv lawm. Qhov feem pua ntawm cov neeg yuav tsum muaj kev tiv thaiv es thiaj muaj kev tiv thaiv tau rau cov neeg yog nyob ntawm hom mob xwb. Lub sij hawm no, cov kws txuj tsis paub hais tias qhov feem pua ntawm cov neeg yuav tsum tau txhaj tshuaj es thiaj muaj kev tiv thaiv tau rau cov neeg raug tus mob COVID-19 yog npaum li cas, tab sis raws li kwv yesj tam sim no tsawg kawg yuav tsum yog 75% ntawm cov neeg hauv zej zog tau kev tiv thaiv mas thiaj li tswj tau kev sib kis mob.

 

MHD KEV NPAJ MUAB TSHUAJ TAWM


 1. Health Department qhov kev npaj muab tshuaj tawm mus siv yog li cas?

  MHD npaj qhib cov chaw txhaj txhuaj thoob plaws lub nroog. Cov chaw txhaj txhuaj no yuav qhib thaum MHD tau kev pom zoo los ntawm tsoom fwv thiab hauv lub Xeev kom pib txhaj tshuaj tau rau cov pej xeem.

  Cov neeg kuj yuav mus txhaj tau txhuaj nyob rau lawm lawv cov chaw kho mob los yog cov chaw muag tshuaj.

 2. MHD yuav txiav txim li cas seb leej twg yuav tau tshuaj txhaj?

  MHD yuav ua raws nraim li tsoom fwv thiab lub xeev cov kev qhia seb leej twg yuav tsum tau txhaj tshuaj nyob rau txhua pab. Cov tshuaj yuav xub xa mus rau cov neeg ua hauj lwm saib neeg mob thiab cov neeg nyob hauv tsev laus. Npaj siab hais tias cov pej xeem sawv daws yuav tau cov tshuaj txhaj rau lub caij ntuj sov 2021.

 3. Hom tshuaj twg peb yuav tau txais, thiab seb kuv xaiv seb hom tshuaj twg kuv xav tau?

  Peb tsis paub hais tias yuav yog hom tshuaj twg, los yog peb yuav tau ib hom tshuaj twg ntau npaum li cas. Vim hais tias tsis muaj tshuaj ntau txaus, koj yuav xaiv tsis tau hais tias hom tshuaj twg koj xav tau. Koj yuav tau txhaj koob tshuaj thib 2 kom yog ib hom li koob koj txhaj ua ntej lawm. Tej zaum yuav xaiv tau ib hom tshuaj twg tsuas yog hais tias muaj teeb meem nrog rau lwm hom tshuaj.

 

top