Skip to Content

Coronavirus (COVID-19)

Main Content

Tus mob Coronavirus (COVID-19) yog ib tug kab mob raug rau kev ua pa uas tab tom sib kis nyob hauv Milwaukee. Nws sib kis los ntawm tej qaub ncaug dhia nrog cua thaum neeg hnoos los yog txham thiab yuav muaj sia nyob rau tej chaw xws li thawv ntawv mus ntev li 24 teev los yog tej khoom uas yog yas mus txog 3 hnub.

Txiav kev sib kis kab mob COVID-19:

  • Nyob hauv tsev nrog koj tsev neeg
  • Nquag ntxuav tes & tej chaw siv/khoom siv
  • Nyob sib nrug kom deb 6 feet ntawm lwm tus neeg thaum nyob rau tej chaw muaj neeg
  • Tsis txhob sib txoos ua tej pab
  • Npog koj qhov ncauj thiab qhov ntsw
MKE Cares logo face mask

Milwaukee Txoj Cai Cares Mask (Muab Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg) Pib Lub 7 Hli Ntuj tim 16

Nyob rau lub 7 Hli Ntuj 13, 2020, pab thawj tswj Milwaukee Common Council tau tsim ib txoj cai hais kom muab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tawm mus rau tej chaw muaj neeg coob, nyob hauv tsev thiab nraum zoov.

Xav paub ntau ntxiv

MUAJ LUS NUG? Hu rau 2-1-1

City of Milwaukee Health Department (MHD) yuav ua tib zoo soj ntsuam tus mob ntawm kev ua pa uas yog tswm los ntawm tus kab mob coronavirus (COVID-19).

Nyob rau lub 8 Hli Ntuj tim 6, 2020 thaum 2:00 p.m., muaj 15,230 tus neeg muaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19) thiab 264 tus tau tas sim neej nyob rau hauv lub nroog Milwaukee.

CHAW KUAJ KAB MOB COVID-19, KUAJ TAMSI THIAB SIV SIJHAWM TSAWG TSAWG XWB
Tsis Tas Teem Caij. Cia li tsav tsheb los taug kev tuaj xwb. Hnub Monday-Thursday 11 teev sawv ntxov-7 teev tsaus ntuj, Hnub Friday-Saturday 11 teev sawv ntxov-5 teev tsaus ntuj (Kaw hnub Sunday). UMOS, 2701 S. Chase Ave. thiab Tsev Kawm Barack Obama, 4300 W. Fairmount Ave.

Daim Ntawv Qhia txog COVID-19 Qhov Chaw Ntsuam Xyuas

top