Skip to Content

NYOB HAUV TSEV CAWM SIAV

Main Content

Tus mob Coronavirus (COVID-19) yog ib tug kab mob raug rau kev ua pa uas tab tom sib kis nyob hauv Milwaukee. Nws sib kis los ntawm tej qaub ncaug dhia nrog cua thaum neeg hnoos los yog txham thiab yuav muaj sia nyob rau tej chaw xws li thawv ntawv mus ntev li 24 teev los yog tej khoom uas yog yas mus txog 3 hnub.

Txiav kev sib kis kab mob COVID-19:

  • Nyob hauv tsev nrog koj tsev neeg
  • Nquag ntxuav tes & tej chaw siv/khoom siv
  • Nyob sib nrug kom deb 6 feet ntawm lwm tus neeg thaum nyob rau tej chaw muaj neeg
  • Tsis txhob sib txoos ua tej pab
  • Npog koj qhov ncauj thiab qhov ntsw

MUAJ LUS NUG? Hu rau 2-1-1

CHAW KUAJ KAB MOB COVID-19, KUAJ TAMSI THIAB SIV SIJHAWM TSAWG TSAWG XWB* 
TSIS TAS TEEM CAIJ. Cia li tsav tsheb los taug kev tuaj xwb.  Caij quib hnub Monday txog hnub Saturday 11 a.m. rau 8 p.m. (Kaw hnub Sunday). Midtown Center, 5825 W. Hope Ave. or UMOS, 2701 S. Chase Ave.

top